Evia Top: Επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών και αίτηση στη ΔΕΥΑΧ

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019

Επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών και αίτηση στη ΔΕΥΑΧ

Η υποψήφια Δήμαρχος Δήμου Χαλκιδέων και επικεφαλής του συνδυασμού  "Αλλάζουμε", Έλενα Βάκα, απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών να νομοθετηθεί η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του ΕΝΦΙΑ έτους 2019 για τις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές Αγίας
Ελεούσας, Λιανής Άμμου και Δοκού, καθώς και αίτηση στη ΔΕΥΑΧ για τη λήψη απόφασης του ΔΣ
για την απαλλαγή των οικιών, που έχουν πληγεί από το πλημμυρικό φαινόμενο, από τα τέλη ύδρευσης κι αποχέτευσης για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται η ζημιά και η απόφαση αυτή να έχει αναδρομική ισχύ από την ημέρα που κηρύχθηκαν οι άνω περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.


ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΙΤΗΜΑ

Της Ελένης Βάκα του Σπυρίδωνος, δικηγόρου, νυν δημοτικής συμβούλου του Δήμου Χαλκιδέων και υποψηφίας Δημάρχου του Δήμου Χαλκιδέων με τον συνδυασμό «Αλλάζουμε», κατοίκου Χαλκίδας, οδός Καραμουρτζούνη 15.

ΠΡΟΣ
Τον κ. Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα

Θέμα: Ελαφρύνσεις για τις κηρυχθείσες σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Χαλκιδέων, του Δήμου Χαλκιδέων.

Αξιότιμε κε Υπουργέ,
όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Δημοτική Ενότητα Χαλκίδας του Δήμου Χαλκιδέων, και δη, οι περιοχές Αγίας Ελεούσας, Λιανής Άμμου και Δοκού, επλήγησαν βαρύτατα από τα εντονότατα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, χιονόπτωση κλπ), που εκδηλώθηκαν από τις αρχές του τρέχοντος έτους και τα οποία προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες στις ως άνω περιοχές, μέχρι δε, και σήμερα η γη συνεχίζει να αναβλύζει ύδωρ και η κατάσταση είναι συνεχώς επιδεινούμενη.
 Ήδη από την 6-3-2019, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κος Γιάννης Ταφύλλης, μεταξύ άλλων περιοχών, κήρυξε και το σύνολο της δημοτικής Ενότητας Χαλκιδέων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών των πλημμυρών που έχουν πλήξει τις ανωτέρω αναφερόμενες περιοχές.
Με την παρούσα μου, και κατ’ επίκληση του άρθρου 3 παρ. 6 του Ν. 4223/2013 (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις), στο οποίο ορίζεται ότι «Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή, με την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο αυτόν η κυριότητα ή το εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο ανήκει στον υπόχρεο σε φόρο του έτους αυτού», θα ήθελα να αιτηθώ όπως εφαρμοστεί η ανωτέρω διάταξη και για τους συμπολίτες μου, που έχουν ιδιοκτησίες (κτίσματα, οικόπεδα, γεωτεμάχια) στις ανωτέρω περιοχές, και οι οποίοι είναι υπόχρεοι σε καταβολή Φόρου Ιδιοκτησίας για τα ακίνητά τους.
Το αίτημα μου ερείδεται στο γεγονός ότι η διαμορφωθείσα κατάσταση (πλημμυρικό φαινόμενο) είναι εισέτι μη διαχειρίσιμη από τις αρμόδιες αρχές, επιδεινώνεται συνεχώς και αναμένεται επί μακρό η διαδικασία απάντλησης και απομάκρυνσης των υδάτων, αρκετοί δε, κάτοικοι και επαγγελματίες των περιοχών Αγίας Ελεούσας, Δοκού και Λιανής Άμμου, έχουν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους και τους επαγγελματικούς τους χώρους, ενώ έχουν καταστραφεί και καλλιέργειες σε αγροκτήματα της περιοχής.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1151/30-7-2018 (ΦΕΚ 3225Β/2018) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή των πληγέντων από την υποχρέωση καταβολής του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων  (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., εν προκειμένω της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, είναι η προσκόμιση βεβαίωσης από την οποία να προκύπτουν είτε ότι το κτίσμα έχει ολοσχερώς καταστραφεί είτε ότι έχει κριθεί κατεδαφιστέο ή ότι είναι επισκευάσιμο μεν αλλά έχει υποστεί  λειτουργικές ζημιές που το καθιστούν μη κατοικήσιμο.
Όμως στην περίπτωση της Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας, και ιδία στις ως άνω αναφερόμενες περιοχές, η καταγραφή των ζημιών, θα καθυστερήσει λόγω της συνεχιζόμενης ανάβλυσης ύδατος από το έδαφος, που καθιστούν αδύνατη την εκτίμηση της βλάβης, είναι δε, άγνωστο πότε θα αποκατασταθεί η «λειτουργικότητα» της περιοχής.             Δοθέντος ότι οι κάτοικοι των περιοχών Αγίας Ελεούσας, Δοκού και Λιανής Άμμου, αλλά και οι ιδιοκτήτες επαγγελματικών χώρων και αγρών στις ίδιες ως άνω περιοχές στερούνται της ιδιοκτησίας τους, και το δικαίωμα χρήσης και εκμεταλλεύσεως αυτής, με αβέβαιο τον χρόνο εξάλειψης των πλημμυρικών φαινομένων, καθώς δε πρόκειται για βρόχινα ύδατα, αλλά αναβλύζοντα από το έδαφος ύδατα, φρονώ ότι δικαιούνται να τύχουν της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφο 6 του Ν. 4223/2013.
Επισημαίνοντας Σας λοιπόν, όλα τα παραπάνω, και δεδομένου ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις περιοχών (Μάτι και Ραφήνα Αττικής) που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω καταστροφών από ακραία φυσικά φαινόμενα, υπήρξε ρητή νομοθετική πρόβλεψη για την ελάφρυνση των πληγέντων από φορολογικές τους υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων, και δια της απαλλαγής τους από την υποχρέωση καταβολής του Ενιαίου Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ΕΝΦΙΑ),  Σας ζητώ όπως νομοθετηθεί η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2019 και για τους δημότες της Δημοτικής Ενότητας Χαλκιδέων, ιδία για τις περιοχές Αγίας Ελεούσας, Λιανής Άμμου και Δοκού, που επλήγησαν και συνεχίζουν να πλήττονται από το φυσικό πλημμυρικό φαινόμενο, κατά τα πρότυπα που εφαρμόστηκαν για άλλες περιοχές της Χώρας.

    
                                                              Ελένη Βάκα
                                                              Δικηγόρος-Δημοτική Σύμβουλος Χαλκιδέων
                                                               Υποψήφια Δήμαρχος Χαλκιδέων        


Επιστολή στη ΔΕΥΑΧ

ΠΡΟΣ Το Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑΧ, κ. Χαράλαμπο Μανιάτη
Κοιν. Πρόεδρο ΔΕΥΑΧ, κ. Αναστάσιο Μάζη
Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,
όπως είναι γνωστό ο Δήμος Χαλκιδέων έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω των σοβαρότατων πλημμυρικών φαινομένων των περιοχών Δοκού-Αγίας Ελεούσας. Πολλοί δε δημότες έχουν εγκαταλείψει τις οικίες τους, διότι αυτές έχουν καταστεί ακατάλληλες για διαβίωση.
Με την παρούσα σας ζητώ, ως εκ του νόμου αρμόδιος για την εισαγωγή των θεμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΧ, να φέρετε στο Δ.Σ. προς συζήτηση πρότασή μου για απαλλαγή των οικιών που έχουν εγκαταλειφθεί,  από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης για όσο χρονικό διάστημα αυτές πλήγονται, και με αναδρομική ισχύ από την ημέρα της αποφάσεως περί κηρύξεως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου 1069/1980.

   Μετά τιμής,
         Η αιτούσα