Evia Top: Δημοσιο-Φορείς Γενικής κυβέρνησης: Στο ΤΠκΔ τα οφειλόμενα σε ιδιώτες

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019

Δημοσιο-Φορείς Γενικής κυβέρνησης: Στο ΤΠκΔ τα οφειλόμενα σε ιδιώτες


Οριστική λύση στο αιώνιο πρόβλημα με τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες δίνει η κυβέρνηση. Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή που αλλάζει τα δεδομένα. Έτσι, μέχρι το τέλος του έτους ή τις αρχές του 2020 θα μπορέσει σταδιακά το δημόσιο να περιορίσει
ή και εκμηδενίσει τις οφειλές που έχουν «κολλήσει» στα 1,6-1,7 δισ. ευρώ.

Με τις διατάξεις της τροπολογίας, φορείς της γενικής κυβέρνησης οι οποίοι χρωστούν λεφτά σε ιδιώτες θα κάνουν δημόσια κατάθεση , υπό μορφή γραμματίου παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Για να εισπράξουν τα λεφτά τους οι ιδιώτες θα πρέπει προσκομίσουν ασφαλιστική ή/και φορολογική ενημερότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου θα έχουν «σβηστεί».

Σύμφωνα με την τροπολογία, «κατά τα τελευταία έτη παρατηρείται το φαινόμενο αύξησης των περιπτώσεων, κατά τις οποίες οι φορείς γενικής κυβέρνησης δεν δύνανται να εξοφλήσουν τις οφειλές τους απέναντι στους ιδιώτες πιστωτές τους, κυρίως επειδή αυτοί δεν προσκομίζουν στις αρμόδιες για την εντολή προς εξόφληση υπηρεσίες, αποδεικτικό φορολογικής ή και ασφαλιστικής ενημερότητας για διάφορους λόγους, με συνέπεια να παρατείνεται η ύπαρξη οικονομικών εκκρεμοτήτων μεταξύ των φορέων  γενικής κυβέρνησης και των ιδιωτών με περαιτέρω αρνητικές δημοσιονομικές συνέπειες (αύξηση-σώρρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών».

Ποια είναι η λύση; Το Παρακαταθηκών και Δανείων. Σύμφωνα με την τροπολογία:

Η αρμόδια για την έκδοση του σχετικού τίτλου πληρωμής υπηρεσία, γνωστοποιεί την παρακατάθεση του οφειλόμενου ποσού στον δικαιούχο, ο οποίος βαρύνεται με την προβλεπόμενη αμοιβή του Ταμείου και υποχρεούται να προσκομίσει στο Ταμείο το απαιτούμενο αποδεικτικό φορολογικής ή/ και ασφαλιστικής ενημερότητάς του. Δηλαδή, όσο καθυστερεί, θα πληρώνει και «φύλακτρα» στο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Με τη δημόσια κατάθεση επέρχεται απόσβεση της υφιστάμενης ενοχής του φορέα γενικής κυβέρνησης έναντι του δικαιούχου και δεν παρέχεται δυνατότητα ανάκλησης αυτής. Δηλαδή το δημόσιο θεωρείται πως εξόφλησε την οφειλή ακόμα και αν δεν έχει αγγίξει τα χρήματα ο δικαιούχος.
 Εφόσον εντός πενταετίας από τη σύσταση της παρακαταθήκης, δεν διενεργηθεί είσπραξη του ποσού, ούτε κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποδεικτικό φορολογικής ή / και ασφαλιστικής ενημερότητας κατά περίπτωση, η χρηματική απαίτηση από την παρακαταθήκη παραγράφεται υπέρ του καταθέτη φορέα και το σχετικό ποσό, μετά την αφαίρεση της αμοιβής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , επιστρέφεται σε αυτόν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Τυχόν αξιώσεις του δικαιούχου εγείρονται εφεξής κατά του φορέα.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 1

Κατά το ενοχικό δίκαιο (άρθρο 427 Αστικού Κώδικα), ως δημόσια κατάθεση νοείται η απόσβεση της ενοχής με την κατάθεση από τον οφειλέτη υπέρ του δανειστή των δεκτικών κατάθεσης οφειλόμενων κινητών πραγμάτων στην αρμόδια δημόσια αρχή του τόπου εκπλήρωσης της παροχής.

Η δημόσια κατάθεση υπέρ τρίτου αποτελεί τρόπο απόσβεσης της ενοχής, που διενεργείται με τη σύσταση παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Μεταξύ των προϋποθέσεων, υπό τις οποίες χωρεί η -κατά τα ανωτέρω- απόσβεση της ενοχής του οφειλέτη, περιλαμβάνεται η υπερημερία του δανειστή. Στην προκειμένη περίπτωση, η δημόσια κατάθεση δικαιολογείται από την αδυναμία εκπλήρωσης της υποχρέωσης των φορέων Γενικής Κυβέρνησης χωρίς υπαιτιότητά τους, αλλά εξαιτίας λόγου, που συντρέχει στο πρόσωπο του δικαιούχου και που σχετίζεται με την μη προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών εξόφλησης.

Κατά τα τελευταία έτη, παρατηρείται το φαινόμενο αύξησης των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης δε δύνανται να εξοφλήσουν τις οφειλές τους απέναντι στους ιδιώτες πιστωτές τους, κυρίως επειδή αυτοί δεν προσκομίζουν στις αρμόδιες, για την εντολή προς εξόφληση, υπηρεσίες αποδεικτικό φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας για διάφορους λόγους, με συνέπεια να παρατείνεται η ύπαρξη οικονομικών εκκρεμοτήτων μεταξύ των φορέων Γενικής Κυβέρνησης και ιδιωτών με περαιτέρω αρνητικές δημοσιονομικές συνέπειες (αύξηση – σώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών κ.λπ.). Ενόψει μάλιστα εφαρμογής των διατάξεων της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107), με τις οποίες προσαρμόστηκε η εθνική νομοθεσία στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 «για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (EE L 48), και στο πλαίσιο αντιμετώπισης των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, που συνεπάγονται την αύξηση των ληξιπροθέσμων και την αδικαιολόγητη επιβάρυνση των προϋπολογισμών των επόμενων ετών, παρίσταται επιτακτική η ανάγκη θέσπισης της δυνατότητας δημόσιας κατάθεσης του προϊόντος των τίτλων πληρωμής με σύσταση παρακαταθήκης, για την εξόφληση οφειλών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τους ιδιώτες – πιστωτές αυτών.

Με τη θέσπιση, εξάλλου, της δυνατότητας αυτής, προστατεύονται τα δικαιώματα τόσο του καταθέτη (εν προκειμένω των φορέων Γενικής Κυβέρνησης), όσο και εκείνου υπέρ του οποίου γίνεται η παρακατάθεση, καθόσον, μέσω αυτής, αφενός αποσβέννυται η ενοχή του καταθέτη, αφετέρου το ποσό της χρηματικής απαίτησης του ιδιώτη-δικαιούχου παραμένει διαθέσιμο προς είσπραξη.

Περαιτέρω, για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, προβλέπεται ότι, εφόσον εντός πενταετίας από τη σύσταση της παρακαταθήκης δεν διενεργηθεί είσπραξη του ποσού, ούτε κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποδεικτικό φορολογικής ή /και ασφαλιστικής ενημερότητας, η χρηματική απαίτηση από την παρακαταθήκη παραγράφεται υπέρ του καταθέτη φορέα και το σχετικό ποσό, μετά την αφαίρεση της αμοιβής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, επιστρέφεται σε αυτόν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Τυχόν αξιώσεις του δικαιούχου εγείρονται εφεξής κατά του φορέα.

Για την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα καθοριστούν ο τρόπος, ο χρόνος, οι διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους

1. Επιτρέπεται η εξόφληση τίτλου πληρωμής, που εκδίδεται για την πληρωμή δαπανών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με δημόσια κατάθεση του οφειλόμενου ποσού, στις περιπτώσεις διαπίστωσης έλλειψης αποδεικτικού φορολογικής ή / και ασφαλιστικής ενημερότητας του δικαιούχου.

2. Η δημόσια κατάθεση, στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, διενεργείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με σύσταση παρακαταθήκης υπέρ του δικαιούχου, κατά τις ειδικές για τη λειτουργία του Ταμείου διατάξεις. Η αρμόδια για την έκδοση του σχετικού τίτλου πληρωμής υπηρεσία γνωστοποιεί την παρακατάθεση του οφειλόμενου ποσού στον δικαιούχο, ο οποίος βαρύνεται με την προβλεπόμενη αμοιβή του Ταμείου και υποχρεούται να προσκομίσει στο Ταμείο το απαιτούμενο αποδεικτικό φορολογικής ή / και ασφαλιστικής ενημερότητάς του.

3. Με την δημόσια κατάθεση επέρχεται απόσβεση της υφιστάμενης ενοχής του φορέα Γενικής Κυβέρνησης έναντι του δικαιούχου και δεν παρέχεται δυνατότητα ανάκλησης αυτής, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην επόμενη παράγραφο.

4. Εφόσον, εντός πενταετίας από τη σύσταση της παρακαταθήκης, δεν διενεργηθεί είσπραξη του ποσού, ούτε κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποδεικτικό φορολογικής ή / και ασφαλιστικής ενημερότητας κατά περίπτωση, η χρηματική απαίτηση από την παρακαταθήκη παραγράφεται υπέρ του καταθέτη φορέα και το σχετικό ποσό, μετά την αφαίρεση της αμοιβής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, επιστρέφεται σε αυτόν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Τυχόν αξιώσεις του δικαιούχου εγείρονται εφεξής κατά του φορέα.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, οι διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Οι διατάξεις της νέας τροπολογίας είναι στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση α) της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α’ 142), β) της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α’ 145), γ) της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 150) και άλλες διατάξεις»