Evia Top: Σίμος Κεδίκογλου : «Με έναν ισχυρό αγροτικό τομέα είναι πιο ισχυρή η Ελλάδα!»

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020

Σίμος Κεδίκογλου : «Με έναν ισχυρό αγροτικό τομέα είναι πιο ισχυρή η Ελλάδα!»


Λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα του αγροτικού τομέα δίνει το νομοσχέ-διο «βεντάλια» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως το χαρακτή-ρισε ο Σίμος Κεδίκογλου, το οποίο συζητείται
στην Ολομέλεια της Βουλής και αφορά στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα.

Ο βουλευτής στην ομιλία του επεσήμανε το πόσο καθοριστική πρέπει να είναι η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα στην απαιτούμενη αναδιά-ταξη της οικονομίας, καθώς υπάρχουν μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα, που μπορούν να αξιοποιηθούν.
Αναφέρθηκε, επίσης, στη «μάστιγα» των ελληνοποιήσεων, που πλήττουν τα εγχώρια αγροτικά προϊόντα, λέγοντας ότι με το εν λόγω νομοσχέδιο α-ντιμετωπίζονται δραστικά οι ελληνοποιήσεις προϊόντων με την  ταχύτατη επιβολή κυρώσεων, που φθάνουν μέχρι την ανάκληση της άδειας λειτουρ-γίας και για πρώτη φορά θωρακίζεται νομικά με αυστηρότατο τρόπο η ελ-ληνική ταυτότητα των αγροτικών προϊόντων.
Στη συνέχεια, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη ρύθμιση για την Εθνική Ε-πιτροπή Δικτύου Λογιστικής Πληροφόρησης, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει ο Έλληνας αγρότης να έχει τα εφόδια για να μπορέσει να πάρει στις σω-στές επιχειρηματικές αποφάσεις και συνεπώς το Δίκτυο αυτό θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο από οικονομικής πλευράς.
Απευθυνόμενος, τέλος, στον Υπουργό τόνισε, ότι αναμένουν και τα επό-μενα βήματα σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση της δημόσιας γης από νέους αγρότες , καθώς και για τη γεωτεχνική υποστήριξη αγροτών και κτηνο-τρόφων, ενώ συνεχάρη με την ευκαιρία τους γεωτεχνικούς του Υπουργεί-ου Αγροτικής Ανάπτυξης  που υπό την καθοδήγηση της πολιτικής ηγεσίας συνεισέφεραν τα μέγιστα στη σύνταξη του νομοσχεδίου.
«Ας μην ξεχνάμε – είπε- ότι με έναν ισχυρό αγροτικό τομέα είναι πιο ι-σχυρή η Ελλάδα!».
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας:
«Το παρόν νομοσχέδιο «βεντάλια» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έρχεται να δώσει λύσεις σε χρόνια – και χρονίζοντα – προβλήματα του α-γροτικού μας τομέα, αλλά ταυτόχρονα αποδεικνύεται και εξαιρετικά επί-καιρο. Και αυτό γιατί – όπως αναφέρθηκε επανειλημμένα στην ολομέλεια – ένα από τα σημαντικότερα διδάγματα της υγειονομικής κρίσης – που μπορεί και πρέπει να αποδειχθεί ευκαιρία – είναι ότι πρέπει να αναθεωρή-σουμε, να ανατάξουμε, τη δομή της οικονομίας μας.
Αποδείχθηκε ότι η οικονομία μας είναι πολύ μονοδιάστατη, ότι εξαρτάται υπερβολικά από τον τουρισμό, ότι η παραγωγική μας βάση δεν είναι ε-παρκής. Ενδεικτικό είναι ότι τώρα διαπίστωσαν οι περισσότεροι, ότι η Ελ-λάδα δεν είναι διατροφικά ανεξάρτητη. Η Ελλάδα, μια χώρα που η γη και η θάλασσά της μπορούν να παράγουν σχεδόν τα πάντα.
Στην απαιτούμενη αναδιάταξη της οικονομίας μας, καθοριστική πρέπει να είναι η ανάπτυξη του αγροτοδιατροφικού τομέα. Και για να είναι πιο ι-σορροπημένη η οικονομία μας, και για να διευρύνουμε την παραγωγική μας βάση, αλλά και γιατί στο συγκεκριμένο τομέα έχουμε μεγάλα συγκρι-τικά πλεονεκτήματα, που δεν έχουμε αξιοποιήσει.
Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να λύσουμε χρόνια προβλήματα του το-μέα, πρέπει να αλλάξουμε τρόπο προσέγγισης, πρέπει να δώσουμε στους Έλληνες τα μέσα να απολαύσουν τον πλούτο της γης τους. Με το νο-μοσχέδιο αυτό γίνονται σημαντικά βήματα και χάρηκα ακούγοντας τον Υπουργό να λέει, ότι θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες, γιατί σίγουρα έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε.
Θα συμφωνήσω και εγώ ότι κορυφαία πρόβλεψη του νομοσχεδίου είναι η καταπολέμηση της μάστιγας των ελληνοποιήσεων. Κυριολεκτώ με τη χρήση της λέξης «μάστιγα» γιατί οι ελληνοποιήσεις πλήττουν το σημαντι-κότερο συγκριτικό πλεονέκτημα των αγροτικών μας προϊόντων. Είναι γε-γονός ότι τα προϊόντα μας δεν θα παράγονται σε τεράστιους αριθμούς για να κατακλύσουν την παγκόσμια αγορά, ούτε θα είναι ποτέ τα φθηνότερα στο διεθνή ανταγωνισμό. Η ποσότητα και η τιμή δεν συγκαταλέγονται στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα των προϊόντων μας. Είναι όμως τα ποιοτι-κότερα, σε πολλές κατηγορίες. Όπλο μας είναι η ποιότητα των προϊόντων μας, είναι το όνομα που έχουν βγάλει. Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, λάδι, τυρί, γάλα, μέλι, κρασί, κρέας , φρούτα είναι συνώνυμα της ποιότη-τας και αυτό ακριβώς το όνομα της ποιότητας έρχονται να πλήξουν οι ελ-ληνοποιήσεις. Τα ελληνοποιημένα προϊόντα δεν είναι ποιοτικά και χαλάνε το όνομα των ελληνικών εξαπατώντας παράλληλα τους καταναλωτές. Ε-πιπλέον, επειδή είναι φθηνότερα (λόγω και της  χαμηλής ποιότητας) συ-μπιέζουν το εισόδημα των Ελλήνων παραγωγών, οδηγώντας πολλούς στην εξαφάνιση. Πολλαπλό το κακό.
Ακούγεται βέβαια παράδοξο ότι μόλις τώρα, εν έτει 2020, με το παρόν νο-μοσχέδιο αντιμετωπίζονται δραστικά οι ελληνοποιήσεις προϊόντων. Με συνέπειες σοβαρότατες, τόσο ποινικά όσο και οικονομικά, για τους δρά-στες. Με ταχύτατη επιβολή κυρώσεων, που φθάνουν μέχρι την ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Για πρώτη φορά θωρακίζεται νομικά με αυ-στηρότατο τρόπο η ελληνική ταυτότητα των αγροτικών προϊόντων. Με ποινές που φθάνουν τα 5 χρόνια φυλάκιση και τις 600 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο, είμαι βέβαιος ότι οι επίδοξοι δράστες ελληνοποιήσεων θα ανα-θεωρήσουν τα σχέδιά τους.
Με το παρόν νομοσχέδιο ξεκινάει ουσιαστικά η στρατηγική ανασυγκρό-τηση του αγροτικού τομέα και στο πνεύμα αυτό θεωρώ πολύ σημαντική και τη ρύθμιση για την Εθνική Επιτροπή Δικτύου Λογιστικής Πληροφό-ρησης. Στόχος μας πρέπει να είναι ο αγρότης – επιχειρηματίας κάθε κλίμακας, μικρής και μεσαίας, όχι μόνο μεγάλης. Πρέπει να δώσουμε στον Έλληνα αγρότη τα εφόδια για να ανταποκριθεί. Τα εφόδια αυτά είναι κυρίως οι πληροφορίες, οικονομικής και γεωτεχνικής φύσεως, για να μπορέσει να πάρει μετά ο αγρότης τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις. Το Δίκτυο αυτό θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο από οικονομικής πλευράς.
Από γεωτεχνικής πλευράς θα πρέπει κ. Υπουργέ να δούμε πως θα μπορεί ο αγρότης να βρίσκεται ευκολότερα κοντά σε γεωπόνο, πως ο κτηνοτρόφος θα βρίσκεται ευκολότερα κοντά σε κτηνίατρο. Γιατί σήμερα η γεωτεχνική υποστήριξη δεν είναι επαρκής. Είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζετε και σχεδιά-ζετε τα ενδεδειγμένα βήματα, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εσωτε-ρικών, γιατί έχει και η Περιφερειακή κυρίως αυτοδιοίκηση ένα σημαίνο-ντα ρόλο στο ζήτημα. Άλλωστε δίνετε ένα πολύ καλό παράδειγμα συ-νεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Α΄ και Β΄ βαθμού, με τη ρύθ-μιση για τις Έγγειες βελτιώσεις, καθώς επίσης και για το θέμα των Διαχειριστικών Σχεδίων βόσκησης.
Δυστυχώς, ο χρόνος δεν επαρκεί για να αναφερθώ σε όλες τις ρυθμίσεις, άλλωστε, ο εισηγητής μας το έπραξε επαρκέστατα, όμως θα ήθελα να κά-νω ιδιαίτερη αναφορά στο Εθνικό Μελισσοκομικό Μητρώο. Το μέλι εί-ναι ένα πολύτιμο κεφάλαιο της αγροτικής μας παραγωγής και δεν είναι τυ-χαίο ότι τα τελευταία χρόνια πολλοί νέοι στράφηκαν στη μελισσοκομία. Το ελληνικό μέλι είναι ονομαστό και με μεγάλη ποικιλία γεύσεων χάρη στη βιοποικιλότητα της χλωρίδας μας.
Είναι πολύ σημαντική η καθιέρωση ενιαίου συστήματος καταγραφής, απογραφής και ταυτοποίησης όλων των μελισσοκόμων. Εξίσου σημα-ντικοί είναι και οι έλεγχοι ζωικής παραγωγής και ιδιαίτερα ο έλεγχος της δήλωσης ισοζυγίων αβγών κατανάλωσης. Και στις δύο περιπτώσεις έχου-με επιπλέον αποτελεσματικούς φραγμούς σε αθέμιτες πρακτικές και ελλη-νοποιήσεις.
Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στην ενίσχυση του συστήματος της αγροτικής εργασίας. Το εργόσημο για τους αλλοδαπούς είναι μια απο-τελεσματική λύση και είναι ορθή η δυνατότητα να μπορούν να δου-λεύουν οι συνταξιούχοι αγρότες. Ακόμα πιο σημαντική όμως είναι η α-πόφασή σας κ. Υπουργέ να μη στερούνται το επίδομα ανεργίας όσοι δι-καιούχοι επιλέγουν να απασχοληθούν σε αγροτικές εργασίες. Πέραν της οικονομικής ανάσας που τους δίνετε, είναι και μια ευκαιρία να εξοικειω-θούν με τον αγροτικό τομέα. Πολλοί μπορεί να επιλέξουν τελικά να γίνουν αγρότες, εάν τους δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα.
Αναμένουμε ,λοιπόν, κ. Υπουργέ και τα επόμενα βήματα σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση της δημόσιας γης από νέους αγρότες – ας μην ξεχνάμε και το θέμα του μεγέθους του αγροτικού κλήρου – πρέπει να αυξηθεί το μέσο μέγεθος , για παράδειγμα πρέπει να δοθούν κίνητρα για συνενώσεις, κα-θώς και για τη γεωτεχνική υποστήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων (και με την ευκαιρία να συγχαρώ τους γεωτεχνικούς του Υπουργείου σας που υπό την καθοδήγηση της πολιτικής ηγεσίας συνεισέφεραν και αυτοί στη σύ-νταξη του νομοσχεδίου).
Ας μην ξεχνάμε ότι με έναν ισχυρό αγροτικό τομέα είναι πιο ισχυρή η Ελλάδα!”