Evia Top: Ενισχύονται τα κίνητρα για Έρευνα και Καινοτομία στην Ελλάδα

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020

Ενισχύονται τα κίνητρα για Έρευνα και Καινοτομία στην Ελλάδα

Επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις Έρευνας και Καινοτομίας στην Ελλάδα φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση, μέσω της
ενίσχυσης της φοροαπαλλαγής που δίνεται σε επιχειρήσεις βάσει των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που υλοποιούν. 
Ειδικότερα, στο άρθρο 37 προβλέπεται η αύξηση της προσαύξησης της έκπτωσης δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στο 100% από 30% που είναι σήμερα. "Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)”, αναφέρεται στο σχετικό άρθρο. Παράλληλα διατηρείται και η μεταφορά της φοροαπαλλαγής σε επόμενες χρονιές αν μετά την αφαίρεση προκύψουν ζημίες. 

Πιο γρήγορα οι έλεγχοι 
Εκτός όμως από την ενισχυμένη φοροαπαλλαγή το νομοσχέδιο καθορίζει και διαδικασία κατά την οποία οι δαπάνες πιστοποιούνται με έκθεση ορκωτού λογιστή. Σε αυτή την περίπτωση, ο έλεγχος των δαπανών γίνεται μέσα σε έξι μήνες από την υποβολή των πιστοποιητικών, αντί για 10 που ισχύει μέχρι σήμερα. Μάλιστα, αν περάσει η προθεσμία των έξι μηνών χωρίς αποτέλεσμα, τότε θεωρείται αυτομάτως ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί. 

Αυξάνεται το ενδιαφέρον για Έρευνα και Ανάπτυξη 
Η ενίσχυση της έμμεσης επιδότησης για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) έρχεται σε μια περίοδο που ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αυξάνουν τις επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, από το 2010 έως το 2016 τόσο ο αριθμός των αιτημάτων όσο και οι δαπάνες Ε&Α των επιχειρήσεων έχουν τριπλασιαστεί. Ο αριθμός των αιτημάτων από 33 αιτήματα το 2010 αυξήθηκε σε 96 το 2016 ενώ οι δαπάνες Ε&Α αυξήθηκαν από 51,67 εκατ. ευρώ σε 156,79 εκατ. ευρώ για τα ίδια έτη.

Όσον αφορά τον αριθμό των αιτημάτων ο μεγαλύτερος αριθμός αιτημάτων υποβλήθηκε από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), σε ποσοστό μάλιστα που κυμαίνεται πάνω από 70% για όλα τα έτη. Αντίθετα με τον αριθμό των αιτημάτων που προέρχονται κυρίως από ΜμΕ, το μεγαλύτερο μέρος των πιστοποιημένων δαπανών Ε&Α αφορά μεγάλες επιχειρήσεις. Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2010-2016 το μερίδιο των πιστοποιημένων δαπανών Ε&Α των μεγάλων επιχειρήσεων ξεπερνά το 70%.

Ποιες δαπάνες αφορά
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ΚΥΑ (100335/2019) οι κατηγορίες δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που αποτελούν επιλέξιμες φοροαπαλλάξιμες δαπάνες είναι οι εξής: 
-Αποσβέσεις δαπανών αγοράς, κατασκευής ή επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης κτιρίων και κατά το σκέλος αυτών, μετά από επιμερισμό, που σχετίζεται αποκλειστικά με δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. 
-Αποσβέσεις δαπανών αγοράς ή χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και οργάνων εργαστηριακής υποδομής για το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς, όπως συσκευές, εργαλεία, επιστημονικά όργανα, διατάξεις και τα εξαρτήματά τους (εργαστηριακής ή ημιβιομηχανικής κλίμακας) καθώς και εγκαταστάσεις ημιβιομηχανικών (επιδεικτικών) δοκιμών. Στις δαπάνες της κατηγορίας αυτής μπορεί να περιλαμβάνονται τυχόν πρόσθετα κόστη μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού καθώς και εκπαίδευσης του προσωπικού στη χρήση του. 
-Αποσβέσεις δαπανών αγοράς άυλων περιουσιακών στοιχείων, αποσβέσεις δαπανών αγοράς αδειών χρήσης εξειδικευμένων επιστημονικών "πακέτων"/ προγραμμάτων Η/Υ τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της έρευνας. Δεν περιλαμβάνεται σύνηθες λογισμικό γενικής χρήσεως, μη εστιασμένο στις ιδιαίτερες υπολογιστικές ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 
-Οι τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες όπως ενοίκια ή λειτουργική μίσθωση, λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ταχυδρομικά έξοδα κ.λπ., κατά το σκέλος αυτών, μετά από επιμερισμό, που σχετίζεται αποκλειστικά με δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
-Αμοιβές κάθε βαθμίδας προσωπικού (εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου), που απασχολείται στην εκτέλεση του έργου επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά το διάστημα υλοποίησης αυτού και κατ' αναλογία προς το χρόνο της απασχόλησής του, όπως εξειδικευμένοι επιστήμονες, μεταπτυχιακοί σπουδαστές, τεχνικοί και βοηθητικό διοικητικό προσωπικό. Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες τεχνικού-διοικητικού προσωπικού της επιχείρησης, δεν δύναται να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 20%, επί του συνόλου των δαπανών μισθοδοσίας της εγκεκριμένης ερευνητικής ομάδας του έργου.
-Δαπάνες για μετακινήσεις εσωτερικού και εξωτερικού για συνεργασία με εργαστήρια κ.λπ., για ανακοίνωση αποτελεσμάτων σχετικών με το ερευνητικό έργο που εκτελείται, εκτελέστηκε ή σχεδιάζεται να εκτελεστεί, συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, επιστημονικές συναντήσεις, που έχουν άμεση σχέση με το εκτελούμενο έργο επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. 
-Δαπάνες για ευρύ φάσμα αναλώσιμων όπως χημικά και μικροβιολογικά αντιδραστήρια, μικροεξαρτήματα και όργανα μιας χρήσης ή περιορισμένου αριθμού χρήσεων.
-Δαπάνες για την αγορά διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
-Δαπάνες για την έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
-Δαπάνες σύνδεσης με βάσεις δεδομένων, εθνικά και διεθνή δίκτυα γνώσης, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες ή άλλες ηλεκτρονικές πηγές παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και πληροφόρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των δαπανών αυτών είναι η αποκλειστική συνάφεια τους με το φυσικό αντικείμενο του εκτελούμενου έργου επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
-Ανάθεση με σύμβαση σε εξωτερικούς συνεργάτες ή φορείς (ιδιωτικά εργαστήρια και επιχειρήσεις, δημόσια ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι), συγκεκριμένου και σαφώς καθορισμένου τμήματος έργου επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Οι επιλέξιμες για τους σκοπούς της παρούσας δαπάνες υπεργολαβίας (φυσικών και νομικών προσώπων) για την εκτέλεση τμήματος του ερευνητικού έργου δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 70% του προϋπολογισμού του ερευνητικού έργου.


Capital.gr του Κώστα Κετσιετζή