Evia Top: Διευκρινίσεις για την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020

Διευκρινίσεις για την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ


To υπουργείο Εργασίας δημοσίευσε εγκύκλιο με θέμα την «1η Τροποποίηση της Εγκυκλίου παροχής διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ με Α.Π. 80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ)».

Ειδικότερα:

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α΄90/01-05-2020 δημοσιεύθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄104/30-5-2020) και ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Μέρους Θ΄ του εν λόγω νόμου θεσμοθετήθηκαν ρυθμίσεις αναφορικά με τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες ως εξής :
«1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από τη υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.4251/2014 (Α΄80) δύναται να υποβάλλει, μέχρι τις 30 Ιουνίου, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία.

Η αίτηση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία και η ιθαγένεια του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρα, αποστέλλεται είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνοδεύεται από:

α) Παράβολο και αποδεικτικό καταβολής του, ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται,
β) Υπέυθυνη δήλωση του εργοδότη ότι:
βα) θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας για περίοδο απασχόλησης είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία εισόδου στην ελληνική επικράτεια,
ββ) θα καταβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών,


βγ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ. 3 του άρθρου 80 του ν.3386/2005 (Α΄212)
βδ) θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας, την οποία λόγω έκτακτων αναγκών αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του,
βε) θα παρέχει επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν.3877/2010 (Α΄160).
2.Οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, εκδίδουν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων και την αποστέλλουν προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαβατηριακού Ελέγχου της Αστυνομίας, ώστε να επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα των συγκεκριμένων πολιτών, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4 του ν.4251/2014 για λόγους που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας.
3. Η πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2 παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα εργασίας ως εποχιακός εργάτης, για όσο χρόνο διαρκεί η διαμονή του, χωρίς θεώρηση εισόδου στη χώρα».

Επιπρόσθετα, στο άρθρο 36 του Μέρους Γ’ του ίδιου νόμου προβλέπονται τα εξής:

«Οι πολίτες τρίτων χωρών που απασχολούνται, κατ` εφαρμογή του άρθρου τεσσαρακοστού δεύτερου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 90), στην αγροτική οικονομίαασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων με εργόσημο, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α`205) και το άρθρο 20 του ν. 3863/2010 (Α`115).»
Κατόπιν των ανωτέρω, η εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με Α.Π. Φ80320/42862/Δ18.2718/01-10- 2019 (ΑΔΑ:ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ) τροποποιείται ως προς το Μέρος Γ, ήτοι «Κατηγορίες πολιτών για τους οποίους η έκδοση του ΑΜΚΑ γίνεται μόνο από υπηρεσίες του ΕΦΚΑ», με την προσθήκη
 Περίπτωσης 19 ως εξής:
«19. Μετάκληση πολιτών τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες.

Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι βάσει της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄90/01-05-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 42 του Μέρους Θ’ του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄104/30-05-2020) απασχολούνται στην εποχική αγροτική οικονομία.