Evia Top: Επιστολή του ΤΕΕ στους αρμόδιους υπουργούς για την Αδυναμία ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων, σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020

Επιστολή του ΤΕΕ στους αρμόδιους υπουργούς για την Αδυναμία ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων, σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους


Επιστολή στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κων/νο Χατζηδάκη, Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υφυπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ. Δημήτριο Οικονόμου και τον Πρόεδρο Τεχνικού Επιμελητηρίου

Ελλάδας κ. Γεώργιο Στασινό απέστειλε το ΤΕΕ Εύβοιας με θέμα την Αδυναμία ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων, σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους:  

Αδυναμία ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων, σε αρχαιολογικούς
χώρους και ιστορικούς τόπους
βάσει του Ν.4495/2017 Σχετ.:α)Το άρθρο 116, παρ.9α και 9β του Ν.4495/2017
β) Το άρθρο 227 του Ν.4610/2019 (από 7-5-2019) γ) Το άρθρο 96 του Ν.4495/2017 δ) Το ΦΕΚ7ΟΑΠΠ/11-3-2013 περί αναοριοθέτησης του κηρυγμένου
αρχαιολογικού χώρου της Χαλκίδας, Π.Ε.Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
28/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α'/153), όπως ισχύει. ζ) Το ΦΕΚ2049Β'/4-6-2019 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Υπουργού και του
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων
και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. η) το έγγραφο του ΤΕΕ/Π.Τ. Ευβοίας με α.π. 227 (από 5/2/2020) θ) το άρθρο 99, παρ 12 του Ν.4685/2020 1) το ΦΕΚ 1940Β/21-5-2020, απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Αξιότιμη κυρία και κύριοι,
Βάσει των (θ) και (1) σχετικών, μέχρι συγκροτήσεως της προβλεπόμενης επιτροπής της παραγράφου θα του άρθρου 116 του Ν.4495/2017, τις αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτήν, ασκεί το οικείο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α., ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ ή ΚΕ.Σ.Α.Α.), του άρθρου 13, του ν. 4495/2017.
Η ανωτέρω απόφαση όχι μόνο δεν διευκολύνει, αλλά δημιουργεί επιπλέον καθυστέρηση στην ολοκλήρωση ρύθμισης αυθαιρέτων χώρων εντασσομένων στο άρθρο 116 του ν. 4495/2017. Ήδη, οι αποφάσεις έγκρισης του αρμόδιου Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά με τα αυθαίρετα εντασσόμενα στην παράγραφο 9β, του άρθρου 96 του ν.4495/2017, παρουσιάζουν αποδεδειγμένα τεράστιες καθυστερήσεις.
Με το (η) σχετικό μας έγγραφο, επισημάναμε την μεγάλη καθυστέρηση - αδυναμία ρύθμισης αυθαιρέτων χώρων εντός του αρχαιολογικού χώρου της Χαλκίδας, καθώς σύμφωνα με το (δ) σχετικό από το 2013 το μεγαλύτερο τμήμα της πόλης και λοιπών περιοχών της Π.Ε. Ευβοίας, χαρακτηρίζονται ως κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι. «Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη και τις καταληκτικές ημερομηνίες υπαγωγής στον v.4495/2017, κρίνεται αναγκαία η άμεση αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 116 (παρ. 9α και 9β) του Ν.4495 και η επανεξέταση των προϋποθέσεων αυτού, με σκοπό την ομαλή εφαρμογή του.»
Συγκεκριμένα:
α) προτείνεται η εξαίρεση από την εφαρμογή του άρθρου 116 του ν. 4495/2017 αυθαίρετων, κατηγοριών, 1 έως 4 του άρθρου 96 του ν.4495/2017, αφού αποτελούν κυρίως κτίρια παλαιότητας προ του 1975 και του 1983 (κατηγορία 1 και 2 αντίστοιχα), μικρές παραβάσεις (κατηγορία 3), π.χ. αλλαγές στις διαστάσεις κτιρίου, εξωστών, ανοιγμάτων, υπέρβαση περιτοίχισης κ.α. και παραβάσεις μικρής υπέρβασης δόμησης ή κάλυψης, σε κτίρια με οικοδομική άδεια (κατηγορία 4), π.χ. ενοποίηση ή διαχωρισμός εσωτερικών χώρων, ημιυπαίθριοι χώροι, υπόγεια, αλλαγές χρήσης, κ.α. β) προτείνεται ο προβλεπόμενος έλεγχος των δικαιολογητικών και του δικαιώματος υπαγωγής για τα αυθαίρετα κατηγορίας 5 του άρθρου 96 του ν.4495/2017, τα οποία αποτελούν εξ ολοκλήρου αυθαίρετα, ή κτίρια με οικοδομική άδεια αλλά με μεγάλα ποσοστά υπέρβασης δόμησης ή κάλυψης, να πραγματοποιείται από την επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 116, με έδρα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, αφού η εν λόγω επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση, με βάση την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής ως προς το σύνολο του νομίμως υφιστάμενου κτιρίου, το ευρύτερο δομημένο περιβάλλον, καθώς και την αρχιτεκτονική και μορφολογική τυπολογία του παραδοσιακού οικισμού ή τμήματος πόλης, ενώ μπορεί να επιβάλει την εκτέλεση εργασιών προσαρμογής του αυθαίρετου κτίσματος. Βάσει των (Θ) και (1) σχετικών, μέχρι συγκροτήσεως της ανωτέρω προβλεπόμενης επιτροπής, τις αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτήν, να ασκεί το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), του άρθρου 7 του ν. 4495/2017.
Θεωρώντας ότι γίνεται σαφές το δίκαιο του αιτήματός μας, παρακαλούμε όπως ενεργήσετε άμεσα προς επίλυση του δημιουργηθέντος ζητήματος, μέσω διορθωτικής νομοθετικής ρύθμισης.