Evia Top: Ειδικό συνεργάτη ζητάει ο Δήμαρχος Ερέτριας

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020

Ειδικό συνεργάτη ζητάει ο Δήμαρχος Ερέτριας


Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η διάρκεια της οποίας ορίζεται μέχρι την 31/12/2021) αποφάσισε ο Δήμαρχος Ερέτριας Γιάννης Δημητρόπουλος

 Π.Ε. Φιλοσοφικής , κατεύθυνσης ιστορίας και αρχαιολογίας, ο οποίος θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, θα παρέχει υπηρεσίες και γνώσεις σε εξειδικευμένα επιστημονικά ζητήματα , Διοικητικής φύσεως (γραπτά ή προφορικά), που αφορούν ειδικότερα θέματα Πολιτισμού, Ιστορίας του τόπου και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες του Δήμου καθώς και στην εν γένει παρακολούθηση λοιπών θεμάτων- εργασιών Διοικητικής Υποστήριξης του Δήμου.
2) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 Βιογραφικό σημείωμα.
 Οποιοδήποτε έγγραφο που να τεκμηριώνει την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας .
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
 Αντίγραφο πτυχίου Π.Ε. Φιλοσοφικής ή Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών , κατεύθυνσης ιστορίας και αρχαιολογίας της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αλλοδαπής, (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε ή από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία, την αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού).
 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα συγκεκριμένα προσόντα ως αναφέρονται παρακάτω:
– Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 ν. 3584/2007). – Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) (άρθρο 13 Ν. 3584/2007). – Να είναι υγιείς (άρθρο 14 ν. 3584/2007). – Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα (άρθρο 15 ν. 3584/2007). – Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 ν.3584/2007).
Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας γνωστοποίησης στον τύπο, στα γραφεία του Δήμου, στο Γραφείο Προσωπικού (Δημοτικό Κατάστημα Ταχ. Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους–
Τ.Κ. 34008 Ερέτρια/κ. Ευαγγελία Μιχαήλ , κ. Δημήτριο Νάτσο) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να αποσταλούν διά συστημένης επιστολής.
3) Η πλήρωση της μίας (1) θέσης του Ειδικού Συνεργάτη, θα ενεργηθεί ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου με απόφαση Δημάρχου, που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του θα είναι κατάλληλο. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
4) Ο Ειδικός Συνεργάτης, δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί.
Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές.- και ειδικότερα, θα:
Ι) Παρέχει συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί μέρους υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στα ιδρύματα και στα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για την διασφάλιση τους.
ΙΙ) Επεξεργάζεται θέματα Διοικητικά , θέματα Πολιτισμού, Ιστορίας του τόπου , λοιπών διοικητικών εργασιών του Δήμου.
ΙΙΙ) Παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών κ.λ.π. .
5) Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 και η σύμβασή του είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας ορίζεται μέχρι την 31/12/2021) δεν μπορεί να υπερβεί την θητεία της περιόδου αυτής, εντός της οποίας θα προσληφθεί , παρά μόνο με σχετική απόφαση περί παράτασης.
6) Οι αποδοχές του Ειδικού Συνεργάτη, καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
7) Το έργο των Ειδικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, αλλά αναστέλλει την άσκηση του , εξαίρεση από την αναστολή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.