Evia Top: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συνεργασία 2 (δύο) ειδικευμένων ιατρών

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συνεργασία 2 (δύο) ειδικευμένων ιατρών


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την συνεργασία 2 (δύο) ειδικευμένων ιατρών Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Γενικής Ιατρικής, με καθεστώς έκδοσης απόδειξης

δελτίου παροχής υπηρεσιών στο Τ.Ε.Π. του Γ.Ν. Χαλκίδας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και δυνατότητα παράτασης έως της 31-12-2020 .

΄Εχοντας υπ΄ όψιν :

1) Τον οργανισμό του Γ.Ν. Χαλκίδας ΦΕΚ 3479/Β/31-12-2012.

2) Τις διατάξεις του δέκατου τέταρτου άρθρου της από 13-4-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84/Α/2020) (Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν 4690/2020 (ΦΕΚ 157/Α/13-4-2020 ) και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του όγδοου άρθρου της από 10-8-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 157/Α/10-8-2020) .

3) Την αριθμ πρωτ Γ4β/ΓΠ οικ 41763/2-7-2020 (ΦΕΚ 2771/Β/8-7-2020 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας (κατανομή ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία μεταξύ των ΥΠΕ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ) με την οποία αποφασίστηκε η κατανομή των ιδιωτών ιατρών παθολόγων, γενικών ιατρών, ΩΡΛ, πνευμονολόγων, αναισθησιολόγων, καρδιολόγων, παιδιάτρων και ιατρών με εξειδίκευση στη ΜΕΘ , οι οποίοι δύναται να απασχολούνται σε δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ , με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για διάρκεια έως δύο (2) μήνες , με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας για δύο (2) ακόμη μήνες, στην 5η ΥΠΕ 24 θέσεις .

4) Την αριθμ Β1α,Β2α/οικ. 37596/16-6-2020 βεβαίωση της Γενικής Δ/νσης οικονομικών υπηρεσιών ότι με την ως άνω 3 σχετική απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας και των δημοσίων νοσοκομείων του ΕΣΥ .

5) Την υπ΄αριθμ. 18/10-8-2020 (Θέμα 2ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου μας

6) Το υπ’ αριθμ. 81594/15-9-2020 έγκριση της 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας .

 Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

τους ενδιαφερόμενους ειδικευμένους ιατρούς Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Γενικής Ιατρικής, με καθεστώς έκδοσης απόδειξης δελτίου παροχής υπηρεσιών (πρωινό ωράριο και εφημερίες) στο Τ.Ε.Π. του Γ.Ν. Χαλκίδας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και δυνατότητα παράτασης έως της 31-12-2020 .

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 2.000,00€ έκαστος ανά μήνα .

Κριτήρια Επιλογής

1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ

Απαιτούμενα προσόντα:

Α) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής

Β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

Γ ) Άδεια άσκησης χρησιμοποίησης του τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας, Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Γενικής Ιατρικής .

2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ως εμπειρία της παραπάνω θέσης νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος ειδικευμένου ιατρού Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Γενικής Ιατρικής .

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων στο Γραφείο Διοικητή του ΓΝ Χαλκίδας οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:

1.Έλληνες πολίτες.

2.Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3.Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.

4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.

5.Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στη Δ.Ο.Υ. ως επιτηδευματίες.

7.Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.

Για τη σειρά κατάταξης λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα κριτήρια επιλογής με

συντελεστές:

10% Ημερομηνία απόκτησης άδεια άσκησης χρησιμοποίησης του τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής

30% Εμπειρία στην ειδικότητα σε Ιδιωτικό Τομέα

50% Εμπειρία στην ειδικότητα σε Δημόσιο Τομέα (νοσοκομεία του ΕΣΥ, Κέντρα Υγείας, άλλους φορείς του δημόσιου τομέα)

10% Προσωπική συνέντευξη

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από την οποία θα προκύπτει ότι η αποστολή έλαβε χώρα μέσα στην οριζόμενη δια της παρούσας προθεσμία, στο Γ.Ν. Χαλκίδας στη

διεύθυνση:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ περιοχή Βαθροβούνι Χαλκίδα ΤΚ 34100,

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ »

Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

α. Ακριβές αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

β. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.

γ. Έγγραφα απόδειξης εμπειρίας

δ. Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών.

ε. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

στ) Άδεια άσκησης χρησιμοποίησης του τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Γενικής Ιατρικής

ζ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

η. Υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της αίτησής τους είναι:

α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και

β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 02-10-2020 μέχρι και 08-10-2020 .

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Χαλκίδας-Γ.Ν.-

Κ.Υ. Καρύστου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης

Ευάγγελος Μ. Χατζημαργαρίτης