Evia Top: Η απάντηση του Υπουργού Οικονομικών στην αναφορά που κατέθεσε ο Βαγγέλης Αποστόλου με την επιστολή του Επιμελητηρίου Εύβοιας για τις επιχειρήσεις εστίασης του νομού

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021

Η απάντηση του Υπουργού Οικονομικών στην αναφορά που κατέθεσε ο Βαγγέλης Αποστόλου με την επιστολή του Επιμελητηρίου Εύβοιας για τις επιχειρήσεις εστίασης του νομού


Β. Αποστόλου: Και ο Υπουργός Οικονομικών, μετά τον Υπουργό Ανάπτυξης, αδιαφορεί για την επόμενη ημέρα της εστίασης στην Εύβοια

Δήλωση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ν. Ευβοίας και πρώην Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, για την

απάντηση του Υπουργού Οικονομικών στην αναφορά που κατέθεσε με την 442/01.02.2021 επιστολή του Επιμελητηρίου Εύβοιας, σύμφωνα με την οποία ζητούσε την στήριξη των επιχειρήσεων εστίασης της Εύβοιας:

“Στην απάντησή του ο κ. Σταϊκούρας, στα ζητήματα δικής του αρμοδιότητας, παραθέτει όλες τις δυνατότητες που έχει η χώρα μας για τη στήριξη της εστίασης, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι όλες μπορούν να υπηρετηθούν χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το πρόβλημα, στη θέση που βρίσκεται ο χώρος της εστίασης στην Εύβοια, δεν είναι η έγκριση για τη στήριξη είναι η ίδια η στήριξη, για την οποία δεν γίνεται κανένας λόγος στην απάντηση, παρότι είναι αποκλειστικό δικαίωμά του κ. Υπουργού”.

Η απάντηση του Υπουργού

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1384/3-2-2021 Αναφοράς που κατέθεσε ο Βουλευτής κ.  Ευάγγελος Αποστόλου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, αρμόδια για τον έλεγχο της συμβατότητας μέτρων που λαμβάνονται από τα καθ’ ύλη αρμόδια Υπουργεία, με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων του ενωσιακού δικαίου, μερίμνησε για την κοινοποίηση προς την ΕΕ, των ακόλουθων καθεστώτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών:

- Το καθεστώς της επιστρεπτέας προκαταβολής το οποίο εγκρίθηκε με την με αριθ. C (2020)  2281/7.4.2020 (SA 56815) απόφαση της ΕΕ και των τροποποιήσεων του πρώτου κύκλου και του δεύτερου κύκλου τα οποία εγκρίθηκαν με την με αριθ. C (2020) 5404/31.07.2020 (SA 58047) όμοια, ενώ με τις αριθμ. C (2020) 8571 final/ 27.11.2020 και C(2020)9583 final/21.12.2020 αποφάσεις της ΕΕ  εγκρίθηκαν ο τρίτος και ο τέταρτος κύκλος του μέτρου. Σημειώνεται δε, ότι επίκειται και η κοινοποίηση του πέμπτου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής στην ΕΕ για έγκριση. Σκοπός του μέτρου είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, που έχουν πληγεί λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού Covid-19 (επιμέρους διαστήματα ανά κύκλο), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες υπουργικές αποφάσεις. Το μέτρο συνίσταται στην παροχή ενίσχυσης συγκεκριμένου ύψους, το οποίο, πληρουμένων συγκεκριμένων προϋποθέσεων, επιστρέφεται εν μέρει στο κράτος.

Επισημαίνεται ότι –βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων- κατά τον πέμπτο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής καταβλήθηκε ενίσχυση ύψους 1,2 δισ. ευρώ σε σχεδόν 360.000  επιχειρήσεις. Αθροιστικά, μέσα από τους πέντε πρώτους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έχει χορηγηθεί χρηματοδοτική στήριξη συνολικού ύψους 6,8 δισ. ευρώ σε 544.591 μοναδιαίους ΑΦΜ. Την τρέχουσα περίοδο είναι σε εξέλιξη ο έκτος κύκλος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ο οποίος αφορά τον μήνα Ιανουάριο. Οι ενισχύσεις της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6 αναμένεται να χορηγηθούν τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου, ενώ θα ακολουθήσει και έβδομος κύκλος. 

 - Το καθεστώς αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε αυτοαπασχολούμενους, ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, συμπλοιοκτησίες, κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε, καθώς και επιχειρήσεις με τη μορφή

Σελίδα 1 από 2

ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους (ήτοι σε υποσύνολο των ΜΜΕ) και οι οποίοι πληρούν τις τιθέμενες στις σχετικές ΚΥΑ προϋποθέσεις. Έχουν λάβει χώρα τέσσερις κύκλοι (σχετικές οι εγκριτικές αποφάσεις της ΕΕ με αριθ. C (2020) 3189 final/11.5.2020 και C (2020) 5376/30.7.2020, C 

(2020) 7451/22.10.20) και ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται κατ΄ εκτίμηση σε 550.000.000 €.

- Το καθεστώς συνεισφοράς του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω της νόσου Covid-19 – Πρόγραμμα Γέφυρα (ν. 4714/20 – ΦΕΚ Β 148). Με το εν λόγω καθεστώς οφειλέτες, εγγυητές ή συνοφειλέτες πάσης φύσεως δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών, επιχειρηματικών) που εξασφαλίζονται με την πρώτη κατοικία τους, εφόσον έχουν πληγεί από την πανδημία του Covid-19 και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και λοιπές προϋποθέσεις του ν. 4714/20, μπορούν, εφόσον υπέβαλαν σχετική αίτηση, να ωφεληθούν από τη συνεισφορά του Δημοσίου επί των ως άνω δανειακών οφειλών τους για διάστημα 9 μηνών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ως άνω νόμο. Το καθεστώς αυτό εγκρίθηκε με την αριθμ. C (2020) 7981 final/12.11.20  απόφαση της ΕΕ .

Τέλος, σημειώνεται ότι η Ελλάδα δύναται, προς στήριξη συγκεκριμένων κλάδων επιχειρήσεων /  επαγγελματιών, να θεσπίσει συγκεκριμένο καθεστώς στήριξης με νομική βάση: α) είτε τους υφιστάμενους απαλλακτικούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων (π.χ Κανονισμός 651/2014) ή κανονισμούς ήσσονος σημασίας (π.χ. Κανονισμός 1407/2013), χωρίς να απαιτείται η κοινοποίηση στην ΕΕ, εφόσον θα πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στους εν λόγω Κανονισμούς, β) είτε τα τμήματα 3.1-3.12 του Προσωρινού Πλαισίου (ΠΠ) για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID 19, όπως ισχύει σήμερα1, γ) είτε απευθείας το άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ, πληρουμένων των σχετικών προϋποθέσεων, κατόπιν κοινοποίησης προς έγκριση από την ΕΕ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ OIKONOMIΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ