Evia Top: Παράταση για υπαγωγή στη δράση «e-λιανικό»

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Σάββατο, 27 Μαρτίου 2021

Παράταση για υπαγωγή στη δράση «e-λιανικό»


Έως τις 5 Απριλίου παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «e-λιανικό», μέσω του οποίου μπορούν να λάβουν επιχορήγηση έως 5.000 ευρώ για τη δημιουργία e-shop ή την αναβάθμιση ήδη υπάρχοντος. Δικαίωμα χρηματοδότησης από το πρόγραμμα, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα 80 εκατ. ευρώ, έχουν οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε υφιστάμενες εφόσον έχουν συσταθεί έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και νεοσύστατες εφόσον έχουν συσταθεί από 1ης Οκτωβρίου 2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης, δηλαδή στις 22 Φεβρουαρίου 2021.

Όροι συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση είναι οι ακόλουθες:

* Να έχουν το λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.

* Να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.

* Να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής.

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

* Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

* Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

* Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας πρόσκλησης.

* Να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α’ 137, επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).

* Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης Ε.Ε. ή ΔΕΕ.

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.).

Όπως προβλέπει το πρόγραμμα, σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000 ευρώ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες), με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Εφόσον η επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν από τις 18/3/2020, τότε αυτό δύναται να αναβαθμιστεί με δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500 ευρώ. Ως έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως φυσικό και οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος εντάσσονται σε δύο ευρύτερες κατηγορίες, ήτοι Εξοπλισμός Πληροφορικής και Λογισμικό, και έχουν ως ακολούθως:

α) Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα):

1. Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για τη δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κ.λπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Στην κατηγορία αυτή επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με τη μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.

2. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Desktop/Laptop)

3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τη δημιουργία/αναβάθμιση και τη λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος. Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets, συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.

β) Λογισμικό:

1. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop -θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών- mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών. Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με τη μορφή Software as a Service, εφόσον είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του e-shop.

2. Ανάπτυξη ή και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Από την έντυπη έκδοση