Evia Top: Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων επιλογής για εισαγωγή σπουδαστών στο ΙΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ του ΟΑΕΔ κατά το Χειμερινό εξάμηνο του έτους Κατάρτισης 2021-2022

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021

Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων επιλογής για εισαγωγή σπουδαστών στο ΙΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ του ΟΑΕΔ κατά το Χειμερινό εξάμηνο του έτους Κατάρτισης 2021-2022


Στο ΙΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ του Ο.Α.Ε.Δ. (ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ / Τ.Κ. 34002, τηλ. 22210 54104 - 54106) θα εισαχθούν εβδομήντα πέντε (75) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (CHEF) (α΄ εξ.)

Είκοσι (20) σπουδαστές-τριες  (1 τμήμα)

2. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και

Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων- Εμπορευματογνωσία) (α΄ εξ.)

Δεκαπέντε (15) σπουδαστές τριες (1 τμήμα)

3. Στέλεχος υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (LOGISTICS) (α΄ εξ.)

Είκοσι (20) σπουδαστές-τριες  (1 τμήμα)

4. Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων (α΄ εξ.)

Είκοσι (20) σπουδαστές-τριες  (1 τμήμα)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης τηςΔημόσιας Διοίκησης gov.gr ,στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

ttps://www.gov.gr/iphiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-iek-tou oaed

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων έχει ξεκινήσει από 29/07/2021 και θα συνεχιστεί έως και 22/09/2021 (ώρα18:00).

Για την εισαγωγή στην εφαρμογή υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται: ΑΦΜ και Κωδικοί taxis. Επιπλέον για τη συμπλήρωση της αίτησης απαιτούνται: ΑΜΚΑ, συμπλήρωση  στοιχείων επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αστυνομική  ταυτότητα ή διαβατήριο, τίτλος σπουδών, δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων,  νομιμοποιητικά έγγραφα για υποψηφίους εκτός Ε.Ε.

Όλα τα δικαιολογητικά αναρτώνται υποχρεωτικά (upload) κατά την υποβολή της  ηλεκτρονικής αίτησης.

Ο υποψήφιος υποβάλλει μία αίτηση στην οποία έχει δικαίωμα να επιλέξει έως τρεις (3)  ειδικότητες σε ένα ή δύο ΙΕΚ της επιλογής του.

Η εισαγωγή των υποψηφίων ανά ειδικότητα θα γίνει με βάση τη σειρά προτίμησης που έχει  δηλώσει στην αίτηση κάθε υποψήφιος σπουδαστής.

Αν με την ολοκλήρωση υποβολής των αιτήσεων προκύψει αριθμός αιτήσεων υποψηφίων  μεγαλύτερος του προβλεπόμενου από την εγκύκλιο αριθμού, τότε θα ακολουθήσει διαδικασία  επιλογής και έκδοσης αποτελεσμάτων, μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων. Σ’  αυτή την περίπτωση όλοι οι επιπλέον των επιτυχόντων υποψήφιοι θεωρούνται ως

επιλαχόντες. Εάν δεν έχει επιτευχθεί συμπλήρωση του προβλεπομένου αριθμού εισακτέων,  τότε όλοι οι υποψήφιοι εγγράφονται χωρίς επιλογή, με την προϋπόθεση, ότι το σύνολό τους  δεν θα υπολείπεται του αριθμού δεκαπέντε (15).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι σπουδαστές-τριες οφείλουν να ανεβάσουν (upload) στην ηλεκτρονική αίτηση ταπαρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Επιλογής: Συμπληρώνεται ηλεκτρονικά [υποχρεωτικό].

2. Τίτλος Σπουδών: Απαιτείται Απολυτήριο ΓΕΛ ή Απολυτήριο και Πτυχίο ΕΠΑ.Λ, ή άλλος ισότιμος τίτλος. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του τίτλου σπουδών (απολυτηρίου ή πτυχίου), απαιτείται αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης. [υποχρεωτικό].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται παραπάνω, απαιτείται η κατάθεση των εξής:

i) Επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αντίστοιχου τίτλου. Η επίσημη μετάφρασή του γίνεται από αρμόδια κατά τον νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. ii) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, με αυτούς των ελληνικών σχολείων με αναγωγήτου Γενικού Μέσου Όρου βαθμολογίας στην 20βάθμια κλίμακα.

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο: Φωτοτυπία και των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας θα  επισυνάπτεται Διαβατήριο σε ισχύ (φωτοαντίγραφα των σελίδων με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου). Σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω επισυνάπτεται Πιστοποιητικό Δήμου. [υποχρεωτικό]

Επισημαίνεται ότι για την εγγραφή υπηκόων χωρών εντός Ε.Ε, εκτός Ε.Ε και ομογενών ισχύουν τα εξής:

1. Οι υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας, οφείλουν να υποβάλουν  διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, επίσημα μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει η υπηκοότητα τους.

2. Οι ομογενείς (Αλβανίας, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Κωνσταντινούπολης, Ίμβρου,  Τενέδου κ.τ.λ.) γίνονται δεκτοί, εφόσον υποβάλουν ¨Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς  ή Αλλοδαπού (δίπτυχο της Αστυνομίας με αριθμό αδείας και ακριβή καθορισμό της διάρκειας παραμονής).

3. Οι υποψήφιοι, πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε. υποβάλουν Διαβατήριο και ατομική άδεια  διαμονήςή βεβαίωση τύπου Α, σε ισχύ.

4. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας (εάν υπάρχουν): Βεβαίωση ΙΚΑ (αναλυτικός λογαριασμός ασφαλισμένου ΙΚΑ) ή βεβαίωση Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο  υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο Η απόδειξη της προϋπηρεσίας εναπόκειται στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όταν πρόκειται για πολύτεκνο ή τρίτεκνο  γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους  περιορισμούς, που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία ή πιστοποιητικό της ένωσης Πολυτέκνων Ελλάδας, όταν πρόκειται για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του  υποψηφίου περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων εγγράφων,  εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά με την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1985. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις υποβολής παραποιημένων ή πλαστών εγγράφων  αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι και επιβάλλονται οι  κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. (ν.1599/1985 ή άλλες  ποινικές κυρώσεις).