Evia Top: Ποια σωματεία μπαίνουν στον "πάγο"

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021

Ποια σωματεία μπαίνουν στον "πάγο"


Στον "πάγο" θα μπει η δράση όσων εργατικών σωματείων δεν εγγραφούν στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων από την 1η Ιανουαρίου του 2022. Το ίδιο ορόσημο, μαζί και οι συνέπειες μη εκπλήρωσης της σχετικής υποχρέωσης, ισχύουν και για τις εργοδοτικές ενώσεις, οι οποίες δεν θα εγγραφούν στο Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών.

Αυτό προβλέπει το εργασιακό νομοσχέδιο που ψήφισε η κυβέρνηση τον περασμένο Ιούνιο.

Για την εγγραφή μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων ή εργοδοτών στο Μητρώο των εργατικών σωματείων ή των εργοδοτικών ενώσεων αντίστοιχα απαιτείται, μεταξύ άλλων, να υποβληθεί ψηφιακά το Καταστατικό.

Στο ίδιο Μητρώο τηρούνται σε ψηφιακή μορφή επίσης ο αριθμός των μελών της που είχαν δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε πιο πρόσφατη γενική συνέλευση για εκλογή οργάνων διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης, ο αριθμός των μελών που ψήφισαν στις εκλογές αυτές, η σειρά εκλογής των εκλεγμένων και η σύνθεση των οργάνων διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης, όπως προκύπτουν από υπεύθυνη δήλωση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της.

Επίσης, εφόσον υφίστανται κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές χρηματοδότησης προς την ίδια την οργάνωση ή συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες, τηρούνται και οι οικονομικές της καταστάσεις και τα κύρια οικονομικά της μεγέθη ως προς τα έσοδα κατά κατηγορία εσόδων, ιδίως συνδρομές μελών, δωρεές και χορηγίες, επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του Δημοσίου, πόροι από εισφορές που παρακρατούνται υποχρεωτικά ή άλλες, καθώς και λοιπά έσοδα, και ως προς τις δαπάνες κατά κατηγορία δαπανών, ιδίως μισθοί υπαλλήλων, αποζημιώσεις, οδοιπορικά και κάθε είδους λοιπές παροχές προς συνδικαλιστές, αμοιβές τρίτων, ενοίκια, καθώς και λοιπά λειτουργικά έξοδα.

Σύμφωνα με το νόμο, αν η συνδικαλιστική οργάνωση δεν εγγραφεί στο Μητρώο της ή δεν καταθέσει σε αυτό τα απαιτούμενα στοιχεία ή δεν τα τηρεί επικαιροποιημένα, τότε, για όσο χρόνο διαρκεί η παράλειψή της και μέχρι αυτή να αποκατασταθεί, τελούν σε αναστολή ειδικώς τα παρακάτω δικαιώματα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και των στελεχών της, τα οποία, είτε για να ασκηθούν είτε για να ελεγχθεί η άσκησή τους, προϋποθέτουν την αποκατάσταση της συγκεκριμένης παράλειψης.

Μέχρι να αποκατασταθεί οποιαδήποτε παράλειψη αναστέλλονται το δικαίωμα της συνδικαλιστικής οργάνωσης να διαπραγματεύεται συλλογικώς και να καταρτίζει συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η προστασία των στελεχών της συνδικαλιστικής οργάνωσης έναντι της απόλυσης και της μετάθεσης, και τα δικαιώματα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και των στελεχών της.

Σαν έμμεση προθεσμία εγγραφής στα Μητρώα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών έχουν τις αρχές Φεβρουαρίου του 2022, όπως τονίζουν αναλυτές στο Capital.gr καθώς, σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση του Κωστή Χατζηδάκη τον περασμένο Αύγουστο, ορίζεται ότι από τα τηρούμενα στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών στοιχεία, εξάγεται και δημοσιεύεται άπαξ ετησίως και έως τις 15 Φεβρουαρίου, ετήσια απολογιστική Αναφορά- Έκθεση στατιστικών δεδομένων. Η Αναφορά – Έκθεση δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Κρίσιμο είναι το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Στη ίδια Υπουργική Απόφαση Χατζηδάκη αναφέρεται πως τα στοιχεία και αρχεία, τα οποία εισάγονται στο Γενικό Μητρώο, διατηρούνται στην Γενική Γραμματεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τηρουμένων όλων των απαιτούμενων κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που περιλαμβάνονται σε αυτό. 

Η Γενική Γραμματεία Εργασίας αποτελεί τον υπεύθυνο για την επεξεργασία τους. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, τονίζεται στην ίδια υπουργική απόφαση.

Ωστόσο, ακόμα και αν ένα κλαδικό εργατικό σωματείο εγγραφεί στο Μητρώο του Υπουργείου Εργασίας, και έτσι έχει τη δυνατότητα της συνδικαλιστικής δράσης, κάτι τέτοιο δεν ισοδυναμεί ''αυτόματα'' με τη δυνατότητα υπογραφής υποχρεωτικής και επεκτάσιμης κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Για να ισχύει αυτό θα πρέπει τα μέλη της κλαδικής εργοδοτικής ένωσης να απασχολούν πάνω από τους μισούς εργαζομένους του κλάδου. Αυτό θα μπορεί να μπορεί να διασφαλίζεται χάρη στα στοιχεία τα οποία θα είναι καταχωρημένα στα Μητρώα.

Όπως αναφέρει η προαναφερθείσα υπουργική απόφαση Χατζηδάκη , οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων "δύνανται να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο του Μητρώου προκειμένου να εκπληρώσουν τασσόμενη από το νόμο υποχρέωσή τους όπως, ενδεικτικά, κατά τη διαδικασία διαπίστωσης ότι συλλογική ρύθμιση εργασίας δεσμεύει ήδη εργοδότες, που απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος".

Προσφυγή του Εργατικού Κέντρου Αθήνας στο ΣτΕ
Την ίδια ώρα, μεταξύ άλλων, το Εργατικό Κέντρο Αθηνών (ΕΚΑ) έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του, το ΕΚΑ ζητά να κριθούν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Γενικού Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) και την υποχρέωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων να εγγράφονται αποκλειστικά στο Μητρώο αυτό που τηρείται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αντί του Ειδικού Βιβλίου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων που τηρείται μέχρι σήμερα στα Πρωτοδικεία και εποπτεύεται από τις Δικαστικές Αρχές”.

Σύμφωνα με το ΕΚΑ, ''με το νόμο 4808/2021 (σ.σ. εργασιακό νόμο Χατζηδάκη) η παρέμβαση του Κράτους επεκτείνεται ανεπίτρεπτα, μέσω της διοικητικής διαδικασίας κτήσης της νομικής προσωπικότητας των σωματείων, στο "φακέλωμα" των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και στον έλεγχο άσκησης των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αποτελούν τον πυρήνα της συνταγματικά κατοχυρωμένης συνδικαλιστικής ελευθερίας”.


capital.gr του Δημήτρη Κατσαγάνη