Evia Top: Ευάλωτοι οφειλέτες: Ποιοι ετοιμάζονται για την απόκτηση του φορέα ακινήτων

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Σάββατο 23 Απριλίου 2022

Ευάλωτοι οφειλέτες: Ποιοι ετοιμάζονται για την απόκτηση του φορέα ακινήτων


Σε στάδιο προετοιμασίας βρίσκονται οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απόκτησης της άδειας του φορέα που θα επαναμισθώνει τα ακίνητα των ευάλωτων οφειλετών. Εκτιμάται πως μιλούμε για consortium εταιρειών που σχετίζονται με τη δευτερογενή αγορά ακινήτων. 

Ως το τέλος του μήνα εκτός απροόπτου, θα πρέπει να βγει στον αέρα η προκήρυξη σε σχέση με τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ο οποίος στόχευση είναι να λειτουργήσει 15 μήνες μετά. Αυτό άλλωστε έχει συμφωνήσει σε ανώτατο επίπεδο η κυβέρνηση με τους θεσμούς. 

H επένδυση θα είναι ύψους 2 δισ. ευρώ, ενώ η εταιρεία εκτιμάται πως θα πρέπει να έχει κεφάλαιο περί τα 200 εκατ. ευρώ.  Ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι   

Η απόκτηση της άδειας αναμένεται να διεκδικηθεί από πλήθος ενδιαφερομένων τουλάχιστον όσων σχετίζονται με τη δευτερογενή αγορά ακινήτων. 

Ενδιαφερόμενοι αναμένεται να είναι είτε μεμονωμένοι παίχτες στην αγορά, είτε consortium που θα αποτελούνται πιθανόν από servicers που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια, τράπεζες που θα ήθελαν να χρηματοδοτήσουν τον φορέα, επενδυτικές τράπεζες προκειμένου να βρουν ξένους επενδυτές και να λάβουν τη σχετική προμήθεια, funds που βρίσκονται στη δευτερογενή αγορά ακινήτων και έχουν αγοράσει πακέτα ακινήτων.  Τι θα προβλέπει η σύμβαση   

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραχώρηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης σε νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα, βάσει σύμβασης παραχώρησης με την οποία αναλαμβάνει την εκπλήρωση των σχετικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. Ειδικότερα, ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης αναλαμβάνει την υποχρέωση απόκτησης κύριας κατοικίας ευάλωτου οφειλέτη, τη μίσθωσή του σε αυτόν και τη μεταβίβασή του σε αυτόν, σε κάθε περίπτωση εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις. 

Για την προεπιλογή των υποψηφίων, τα βασικά κριτήρια είναι: (I) τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης, (II) τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Επάρκειας. 

Το σύνολο των κεφαλαίων που μέσω της σύμβασης παραχώρησης θα δεσμευτεί να δαπανήσει ο Φορέας σε αγορές πρώτων κατοικιών ευάλωτων οφειλετών είναι έως και 2 δισ. ευρώ, ενώ το ακριβές ποσό θα οριστικοποιηθεί στην πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών. 

Η σύμβαση παραχώρησης θα προβλέπει μηχανισμό βάσει του οποίου ο Φορέας, πριν την εξάντληση των αρχικών δεσμεύσεών του, θα δικαιούται να αυξήσει τη διάρκεια ή και το ύψος των υποχρεώσεων του για αγορά πρώτων κατοικιών ευάλωτων οφειλετών και να επεκτείνει την υπέρ αυτού περίοδο αποκλειστικότητας της σύμβασης. 

Η ίδια συμμετοχή του Αναδόχου στα επενδυμένα κεφάλαια του Φορέα, η οποία μπορεί να εισφερθεί ως μετοχικό ή δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, θα ανέρχεται στο ποσοστό τουλάχιστο 20% σε κάθε χρονική στιγμή επί των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών. Πέραν της ίδιας συμμετοχής, ο φορέας θα δύναται να χρηματοδοτεί τις αγορές ακινήτων και την εν γένει δραστηριότητά του με δανειακά κεφάλαια από αποδεκτές πηγές χρηματοδότησης που θα καθοριστούν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού. 

Το Δημόσιο δεν θα παρέχει οποιαδήποτε απευθείας χρηματοδοτική συμβολή στα κεφάλαια του Φορέα, παρά το γεγονός πως η Eurostat φαίνεται να διατηρεί τις αμφιβολίες της επ' αυτού. 

Το Δημόσιο, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, δύναται να επιλέξει να παρέχει εγγυήσεις προς τον Φορέα, το είδος, το ύψος, η έκταση, καθώς και το αντάλλαγμα των οποίων θα προσδιοριστούν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του διαλόγου μεταξύ του Δημοσίου και των προεπιλεγέντων. 

Η παροχή κάθε τέτοιας εγγύησης θα είναι υπό την επιφύλαξη των κανόνων του Ευρωπαϊκού Δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων. naftemporiki.gr της Ειρήνης Σακελλάρη