Evia Top: Δυνατότητα κάλυψης εισφορών δύο ετών από εργαζομένους

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Κυριακή 15 Μαΐου 2022

Δυνατότητα κάλυψης εισφορών δύο ετών από εργαζομένους


Έως δύο έτη θα μπορούν να καλύψουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, πληρώνοντας τις εισφορές που τους αναλογούν, εάν έχουν διαφορά ανάμεσα στον ασφαλιστικό χρόνο που έχουν δηλώσει με εκείνον που έχει καταγράψει ο ΕΦΚΑ και έχουν συνταξιοδοτηθεί. 

Εγκύκλιος του Φορέα αποσαφηνίζει το νέο καθεστώς που θα ισχύει εφεξής για τη χορήγηση συντάξεων, μέσω της fast track διαδικασίας. Όπως είναι γνωστό, θεσμοθετήθηκε ο νέος τρόπος απονομής συντάξεων, που χωρίζεται σε δύο μέρη: Θα υπάρχουν οι «συντάξεις εμπιστοσύνης», που αφορούν αιτήσεις οι οποίες είχαν υποβληθεί πριν από την 1η Μαρτίου 2022. Έτσι, έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και οι συντάξεις αυτές θα απονέμονται, λαμβάνοντας υπόψη, όπου χρειάζεται, την έγγραφη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου αναφορικά με τον χρόνο ασφάλισής του. 

Σε αυτή την περίπτωση, όμως, οι ασφαλισμένοι, τους οποίους εμπιστεύεται το ασφαλιστικό σύστημα ώστε να εκδώσει τη σύνταξή τους, θα πρέπει να διατηρούν όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους και με τα οποία τεκμηριώνουν το δικαίωμά τους στη συνταξιοδότηση. Η διατήρηση όλων αυτών των στοιχείων θα πρέπει να γίνεται για μια δεκαετία από την υποβολή της αίτησης, έτσι ώστε να μπορούν να ελεγχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 

Θα υπάρχουν όμως και οι συντάξεις fast track, που αφορούν αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την 1η Απριλίου 2022 και θα συνεχίσουν και στο μέλλον να υποβάλλονται. Αυτές οι αιτήσεις θα διεκπεραιώνονται εντός τριμήνου το αργότερο, άρα πριν προλάβουν να καταστούν ληξιπρόθεσμες. Τα παραστατικά που έχουν στη διάθεσή τους οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να τα διατηρούν ανέπαφα για χρονικό διάστημα έως πέντε έτη μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης, ώστε να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος. 

Με τον τρόπο αυτό θα περιοριστεί σημαντικά το στοκ των εκκρεμών αιτήσεων απονομής κύριας σύνταξης, που βρίσκεται κοντά στις 109.000 (ληξιπρόθεσμες και μη), με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι στην περίπτωση που προκύψει χρόνος ασφάλισης, ο οποίος δεν μπορεί άμεσα να τεκμηριωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα γίνεται αποδεκτός για την έκδοση της σύνταξης. Όμως γι’ αυτόν ακριβώς τον χρόνο ασφάλισης θα λογίζονται ως εισφορές που καταβλήθηκαν τα κατώτατα θεσμοθετημένα όρια, δηλαδή ο βασικός μισθός αν πρόκειται για μισθωτούς και η 1η ασφαλιστική κατηγορία αν πρόκειται για μη μισθωτούς ασφαλισμένους. Με αυτό ως δεδομένο, εκτιμάται ότι θα προκύψουν σε πρώτη φάση μικρότερες συντάξεις από τις αναμενόμενες, οι οποίες όταν γίνει ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ θα πρέπει να διορθωθούν. 

Πιο αναλυτικά, η εγκύκλιος ορίζει τα εξής: 

- Οι ασφαλισμένοι μπορούν να καλύψουν, διά της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, διαφορές ασφαλιστικού χρόνου που προκύπτουν από τον έλεγχο έως δύο έτη. 

- Οι ασφαλισμένοι μπορούν να καταβάλουν εισφορές για την κάλυψη ασφαλιστικού χρόνου έως 150 ημερών ασφάλισης, όταν αυτό είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 
- Οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης για χρονικό διάστημα έως τρία έτη από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης, χωρίς να ελέγχεται η ικανότητά τους για εργασία. 

- Για ηλεκτρονικές αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022, οι ασφαλισμένοι είναι. Έως δύο έτη θα μπορούν να καλύψουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, πληρώνοντας τις εισφορές που τους αναλογούν, εάν έχουν διαφορά ανάμεσα στον ασφαλιστικό χρόνο που έχουν δηλώσει με εκείνον που έχει καταγράψει ο ΕΦΚΑ και έχουν συνταξιοδοτηθεί. υποχρεωμένοι να διατηρήσουν διαθέσιμα για έλεγχο τα φυσικά παραστατικά που τεκμηριώνουν τον επιπλέον ασφαλιστικό χρόνο που επικαλούνται και δεν έχουν προσκομίσει στον e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα δέκα ετών. 

- Αν από το ηλεκτρονικό ασφαλιστικό του αιτούντος και από τη δήλωσή του για επιπλέον χρόνο ασφάλισης δεν θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα, θα εκδίδεται απορριπτική απόφαση, η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει. 

- Ως εισφορές για τον ασφαλιστικό χρόνο εκτός του ηλεκτρονικού ασφαλιστικού ιστορικού, ο οποίος έχει δηλωθεί χωρίς κάποια τεκμηρίωση, θα λογίζονται αυτές που αντιστοιχούν στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, εάν πρόκειται για μισθωτό, ή στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον προβλεπόταν υπαγωγή σε ασφαλιστικές κατηγορίες, ή τα σταθερά μηνιαία ποσά που προβλέπονταν ως ασφαλιστικές εισφορές. 

- Για αιτήσεις συνταξιοδότησης από την 1η Απριλίου 2022, η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο (έντυπο, ηλεκτρονικό), αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν εντός των προβλεπόμενων δεκαπέντε ημερών, δεν αναγνωρίζεται ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης που επικαλείται ο αιτών. 

- Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα δικαιολογητικά έχουν αναρτηθεί και δεν έχουν προσκομισθεί σε φυσική μορφή, οι ασφαλισμένοι είναι υποχρεωμένοι να διατηρήσουν διαθέσιμα για έλεγχο τα φυσικά παραστατικά που τεκμηριώνουν τον επιπλέον ασφαλιστικό χρόνο που επικαλούνται και δεν έχουν προσκομίσει στον e-ΕΦΚΑ, για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την έκδοση συνταξιοδοτικής πράξης. 

- Η υποχρέωση διαθεσιμότητας των απαιτούμενων παραστατικών απόδειξης του επιπλέον χρόνου ασφάλισης που δήλωσε ο ασφαλισμένος, ισχύει και στην περίπτωση καταστροφής ή των στοιχείων αυτών για λόγους που είναι ανεξάρτητοι της βουλήσεως του ασφαλισμένου. 

- Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων εκ μέρους του ασφαλισμένου, ο επιπλέον χρόνος ασφάλισης δεν λαμβάνεται υπόψη για την επεξεργασία της αίτησης και αν έχει εκδοθεί πράξη απονομής σύνταξης, αυτή τροποποιείται - αναθεωρείται αναλόγως ή ανακαλείται κατά περίπτωση. 

- Ο έλεγχος των fast track συντάξεων (νεότερες αιτήσεις) γίνεται εντός τριετίας από την έκδοση, ενώ των συντάξεων εμπιστοσύνης (παλαιότερες) εντός πενταετίας. 

- Στις περιπτώσεις των συντάξεων εμπιστοσύνης για τις οποίες ο ασφαλισμένος δεν υπέβαλε τα δικαιολογητικά του επιπλέον χρόνου ασφάλισης, δεν ισχύει η τριετής προθεσμία για αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων, όπως προβλέπεται για τις συντάξεις fast track, αλλά γίνεται ανάκτηση του συνόλου των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών. 

- Σε περίπτωση θανάτου του συνταξιούχου πριν από την πάροδο του έτους, εντός του οποίου γίνονται οι καταβολές, παρέχεται στους κληρονόμους του το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις καταβολές αυτές, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών εις βάρος τους. 


naftemporiki.gr του Βασίλη Αγγελόπουλου