Evia Top: Ακίνητα: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ ο ΕΝΦΙΑ αγοραπωλησιών, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022

Ακίνητα: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ ο ΕΝΦΙΑ αγοραπωλησιών, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών


Τα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων, δηλαδή υποθέσεις με αγοραπωλησίες, δωρεές, γονικές παροχές και κληρονομιές, βάζει στο στόχαστρό της η ΑΑΔΕ για να διακριβώσει εάν έχουν γίνει παρατυπίες με τον ΕΝΦΙΑ και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, που επιβεβαιώνει την πληρωμή του φόρου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νέα απόφαση Πιτσιλή (Α1100/2022) το έτος 2022 διενεργούνται έλεγχοι γραφείου από τα Τμήματα και Γραφεία Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από συμβολαιογράφους, από υποθηκοφύλακες και από προϊσταμένους των κτηματολογικών γραφείων.

Να σημειωθεί ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι:
  • Απαγορεύεται κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται ή μεταβιβάζονται δικαιώματα επί ακινήτου, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Εφορίας με το οποίο πιστοποιείται ότι ο φορολογούμενος έχει κάνει σωστά δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. και έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, για τα τελευταία 5 προηγούμενα έτη.
  • Oι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη μεταγραφή ή την καταχώρηση στα κτηματολογικά βιβλία συμβολαιογραφικού εγγράφου επί ακινήτου, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.
Όπως αναφέρεται στην Απόφαση οι προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται και επιλέγονται από τις ελεγκτικές υπηρεσίες, με εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της απόφασης, αλλά δεν δημοσιοποιούνται για να μην χαθεί το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού για τον ελεγκτικό μηχανισμό.

Πότε είναι υποχρεωτικό το πιστοποιητικό;
Να σημειωθεί ότι το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. προσκομίζεται από τον φορολογούμενο, ο οποίος είχε την υποχρέωση να δηλώσει δικαίωμα επί ακινήτου στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του οικείου έτους.

Το πιστοποιητικό προσκομίζεται από όλους τους φορολογουμένους που συμβάλλονται στο ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο, μόνο ως προς το δικαίωμα επί του ακινήτου το οποίο είχαν υποχρέωση να συμπεριλάβουν στις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. των αντίστοιχων ετών και το οποίο μεταβάλλεται, αλλοιώνεται ή μεταβιβάζεται με αυτό.

Μάλιστα το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, που εκδίδεται πλέον ηλεκτρονικά, είναι υποχρεωτικό για κάθε μεταβίβαση ή πλειστηριασμό ακινήτου καθώς αποτελεί “τεκμήριο” ότι το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει, ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ για το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε προηγούμενα έτη. Χωρίς την προσκόμισή του, απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε μεταβίβαση ακινήτου.

Tα πρόστιμα
Σε περιπτώσεις που εντοπιστούν παραβάσεις της νομοθεσίας προβλέπονται βαριά πρόστιμα. Δηλαδή, οι συμβολαιογράφοι μπορεί να αντιμετωπίσουν “καμπάνες” που φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα όσοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, υπόκεινται σε πρόστιμο ανά συμβολαιογραφική πράξη, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμβαλλομένων, των ακινήτων ή των δικαιωμάτων επ’αυτών, το οποίο ορίζεται σε 2% επί της διαφοράς της αξίας των ακινήτων ή δικαιωμάτων για τα οποία επισυνάπτεται ανακριβές πιστοποιητικό, το οποίο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 100 και ανώτερο από 1.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που από τη χρήση ανακριβούς πιστοποιητικού δεν προκύπτει απώλεια φόρου, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Ανακριβές είναι το πιστοποιητικό, στο οποίο δεν απεικονίζεται ορθά η φορολογική ταυτότητα του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου. Ως φορολογική ταυτότητα του ακινήτου νοείται το σύνολο των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και επιδρούν στον ορθό υπολογισμό του φόρου.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό, το πρόστιμο ορίζεται σε ένα τοις χιλίοις (1‰) επί της αξίας των ακινήτων ή δικαιωμάτων για τα οποία δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό ανά συμβολαιογραφική πράξη και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από εκατό 100 και ανώτερο από 1.000 ευρώ.

Εφόσον διαπιστωθεί από μεταγενέστερο έλεγχο, που θα διενεργηθεί εντός δεκαετίας από τον προηγούμενο έλεγχο, ότι συμβολαιογράφος, φύλακας μεταγραφών ή προϊστάμενος κτηματολογικού γραφείου προέβη στην ίδια παράβαση για το αυτό ακίνητο, το αναλογούν πρόστιμο διπλασιάζεται.
News247.gr