Evia Top: Νέα υπερ-διεύθυνση ελέγχων για τη φοροδιαφυγή

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2022

Νέα υπερ-διεύθυνση ελέγχων για τη φοροδιαφυγή


Μία νέα υπερ-διεύθυνση, πιο ισχυρή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που θα έχει υπό τη σκέπη της όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τις εφορίες, το κέντρο βεβαίωσης και είσπραξης οφειλών, τη φορολογική συμμόρφωση και εξυπηρέτηση των φορολογούμενων, αλλά κυρίως τον σχεδιασμό των ελέγχων, συστήνεται στην ΑΑΔΕ.

Τα μέχρι σήμερα δεδομένα αλλάζουν. Ο νέος γενικός διευθυντής που θα αναλάβει, και ουσιαστικά θα είναι το Νο 2 της ΑΑΔΕ κάτω από τον διοικητή Γ. Πιτσιλή, πρέπει, εκτός από οργανωτικές δυνατότητες, να γνωρίζει τον έλεγχο και τη φορολογική νομοθεσία, κάτι που δυστυχώς σε αρκετά ελεγκτικά κέντρα αποτελεί ζητούμενο. Παράλληλα, η νέα υπερ-διεύθυνση θα πρέπει, εκτός από τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, να μην είναι τιμωρητική απέναντι στους φορολογούμενους και να βγάλει προς τα έξω το αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης.

Δυστυχώς, σήμερα σε πολλές περιπτώσεις οι ελεγκτές δεν "βασανίζουν" τις αποφάσεις, καταλογίζοντας φόρους και πρόστιμα που συχνά ακυρώνονται είτε από τη διεύθυνση επίλυσης διαφορών είτε από τα διοικητικά δικαστήρια. Και αυτό συμβαίνει καθώς πολλές αποφάσεις και εγκύκλιοι επικαλύπτονται από άλλες, δημιουργώντας σύγχυση σε φορολογούμενους, επιχειρήσεις και ελεγκτές. Βέβαια, δεν είναι λίγες οι φορές που ο έλεγχος δεν φθάνει σε βάθος και καλούνται, για παράδειγμα, οι ελεγχόμενοι να δικαιολογήσουν εισοδήματα και καταθέσεις ακόμα και 10 ευρώ!

Όλα αυτά, όμως, θα αλλάξουν, αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, καθώς η νέα γενική διεύθυνση θα εστιάσει στον καλύτερο σχεδιασμό των ελέγχων και στην απόδοση δικαιοσύνης.

Η νέα Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (ΓΔΦΛ) θα ξεκινήσει τη λειτουργία της εντός του Ιανουαρίου του 2023 και σε αυτήν θα υπάγονται, μεταξύ άλλων, η υπαγόμενη απευθείας στον Διοικητή της ΑΑΔΕ Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία "Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙΠΑΕΕ), καθώς και οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου.

Επίσης, τα έξι νέα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛΚΕ), το κέντρο ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων, το κέντρο ελέγχου φορολογούμενων μεγάλου πλούτου, οι εφορίες.

Σύμφωνα με το περίγραμμα της θέσης ευθύνης, ο ρόλος του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών είναι να συμβάλλει ενεργά στη διαχείριση και εποπτεία των φορολογικών λειτουργιών, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων, τον εντοπισμό, την καταπολέμηση και τον κολασμό της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής και τη διασφάλιση της ποιοτικής εξυπηρέτησης των φορολογουμένων.

Αρμοδιότητες
- Έχει την ευθύνη διαμόρφωσης στρατηγικής και επιχειρησιακού σχεδιασμού για τη διεξαγωγή όλων των ειδών των φορολογικών ελέγχων και των ερευνών, για την είσπραξη και τις δράσεις φορολογικής συμμόρφωσης, καθώς και για την παροχή ποιοτικών φορολογικών υπηρεσιών στους φορολογούμενους.

- Αναλαμβάνει ενεργό ρόλο για την αποτελεσματική διοίκηση, την αποδοτική λειτουργία και την πραγμάτωση της αποστολής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Διοικητή.

- Διοικεί τη Γενική Διεύθυνση κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζει την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της μέσω της αξιοποίησης και της ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού της.

- Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση, στην προώθηση, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση του προγράμματος μεταρρύθμισης της ΑΑΔΕ.

Καθήκοντα
- Έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης του κατάλληλου πλαισίου για τη βελτίωση:
α) του φοροελεγκτικού και του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και
β) της συμμόρφωσης των φορολογούμενων ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

- Μεριμνά για τη διασφάλιση της συνεργασίας με τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, καθώς και με τις υπηρεσίες αυτής που είναι συναρμόδιες ή εμπλεκόμενες σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.

- Παρακολουθεί και διασφαλίζει την παροχή ποιοτικών, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, φορολογικών υπηρεσιών, αναλαμβάνει πρωτοβουλία και εισηγείται στην ανώτατη διοίκηση τον ανασχεδιασμό τους.

- Μεριμνά για τη διασφάλιση της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της ΑΑΔΕ στους τομείς ερευνών, ελέγχου, δίωξης, εισπράξεων, βεβαίωσης και διαχείρισης οφειλής.

- Καθορίζει και επιβλέπει τη συνδρομή για τη συνεχή βελτίωση φορολογικών λειτουργιών, από κοινού με τις Γενικές Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ), Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (ΓΔΑΔΟ) και Φορολογίας (ΓΔΦ), κατά λόγο αρμοδιότητας.

- Συντονίζει και επιβλέπει τη συνεχή βελτίωση και απλούστευση των λειτουργικών διαδικασιών των Υπηρεσιών της ΓΔΦΛ, μέσω της καταγραφής και προτυποποίησης αυτών και της υποβολής προτάσεων για την ηλεκτρονικοποίησή τους, και του περιεχομένου των εντύπων αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της.

- Μεριμνά για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών, ανθρώπινων και τεχνικών πόρων, κατανέμοντάς τους κατάλληλα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης και η επίτευξη των στόχων της.

- Παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης, μέσω της ενεργής εποπτείας των υποκείμενων οργανωτικών μονάδων, της παροχής κατευθύνσεων και της ανάληψης πρωτοβουλιών.

- Επικοινωνεί: α) με τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης σε τακτική βάση, με σκοπό τη συντονισμένη δράση για την προώθηση των επιχειρησιακών προτεραιοτήτων, καθώς και την έγκαιρη και αποτελεσματική διεκπεραίωση των θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης, β) με τους άλλους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και τους Προϊσταμένους των Αυτοτελών Διευθύνσεων της ΑΑΔΕ, σε τακτική βάση, με σκοπό τον συντονισμό, την προώθηση και την αποτελεσματική καθοδήγηση του έργου της ΑΑΔΕ, γ) με Φορείς και Επιτροπές άλλων υπουργείων και άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. σε περιοδική βάση για θέματα φορολογικά και θέματα διαφθοράς.

 

capital.gr