Evia Top: Ανατροπή με τα στεγαστικά δάνεια σε νέους έως 39 ετών - Γιατί αργεί η αίτηση

MY KTEO

Κυριακή 19 Μαρτίου 2023

Ανατροπή με τα στεγαστικά δάνεια σε νέους έως 39 ετών - Γιατί αργεί η αίτηση


Νέα καθυστέρηση στις αιτήσεις για τα στεγαστικά δάνεια σε νέους έως 39 ετών. Η νέα ημερομηνία υποβολής.

Μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου πάει η έναρξη των αιτήσεων για φθηνά στεγαστικά δάνεια σε νέους. Ο σχεδιασμός που στις αρχές Φεβρουαρίου έλεγε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει την 1η Μαρτίου έχει πάει πολύ πίσω, και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα βάλουν μπροστά την αίτηση μετά το Πάσχα.

Το μεγάλο ερωτηματικό για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι το πού θα κάνουν την αίτηση. Αυτό θα γίνει απευθείας στην τράπεζα της επιλογής τους. Στη συνέχεια -και αφού ελεγχθεί η πιστοληπτική σας ικανότητα- η αίτηση θα πάει στη ΔΥΠΑ και από εκεί θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Σημειώνεται ότι η ΔΥΠΑ θα συμμετέχει στον δανεισμό στο υψηλότερο ποσοστό, και η τράπεζα θα καλύπτει ένα μικρό μέρος του δανείου. Αυτός είναι και ο λόγος που το δάνειο που θα λάβετε θα είναι χαμηλότοκο, έως και μηδενικό για ορισμένες λίγες περιπτώσεις.

Από την ημερομηνία υποβολής, η έγκριση του δανείου θα πάρει, κατά προσέγγιση, περίπου δύο μήνες. Το ηλικιακό κριτήριο θα «κλειδώνει» την ημέρα της αίτησης. Δηλαδή, κατά την ημέρα της αίτησης πρέπει να είστε από 25 έως 39 ετών.

Στεγαστικά δάνεια σε νέους: Πώς κάνετε αίτηση - Τα δικαιολογητικά
Αναφορικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προβλέπεται ότι:
  • Η ηλικία του αιτούντος αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  • Η οικογενειακή κατάσταση (σε περίπτωση π.χ. μονογονεϊκής οικογένειας ή οικογένειας πολυτέκνων) αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που έχει εκδοθεί όχι νωρίτερα από έναν μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης για χορήγηση δανείου. Ειδικά, ως προς την απόδειξη της ιδιότητας του μονογονέα, ο αιτών πρέπει να προσκομίσει πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση (χηρεία, διαζύγιο, λύση συμφώνου συμβίωσης, ανικανότητα του άλλου γονέα για την άσκηση γονικής μέριμνας, υιοθεσία από ένα μόνο γονέα κ.ά.).
  • Για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων των αιτούντων χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους. Στην περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξαρτήτως εάν υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις ή εάν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δανείου ο ένας εκ των δύο. Ως δικαιολογητικά έγγραφα για το στοιχείο αυτό μπορεί να υποβληθεί είτε η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους, είτε το εκκαθαριστικό σημείωμα/πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου φυσικών προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους. Αντίστοιχα, σε περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, τα ως άνω έγγραφα υποβάλλονται και από τους δύο, ανεξαρτήτως εάν υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις ή εάν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δανείου ο ένας εκ των δύο.
  • Για τη διαπίστωση ύπαρξης ή μη ακινήτου κατάλληλου για την κατοικία τους, οι αιτούντες υποβάλλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9) του τελευταίου έτους και πιστοποιητικό ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ.) του τελευταίου έτους. Στην περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, υποβάλλονται και τα αντίστοιχα έγγραφα των συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, ανεξάρτητα εάν η αίτηση για τη χορήγηση του δανείου υποβάλλεται από κοινού ή από τον έναν εκ των δύο.
Στην περίπτωση που από τα ως άνω δικαιολογητικά προκύπτει η ύπαρξη ακινήτου, για να κριθεί, εάν αυτό είναι κατάλληλο για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αιτούντων, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια, που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:
  • Το ακίνητο να έχει εμβαδόν ίσο ή μεγαλύτερο από 50 τ.μ., το οποίο προσαυξάνεται κατά 10 τ.μ. για κάθε μέλος της οικογένειας που συγκατοικεί με τον αιτούντα.
  • Ο αιτών διαθέτει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία επί του ακινήτου κατά ποσοστό άνω του 50%.
  • Το ακίνητο βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με τον τόπο εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος του αιτούντος.
  • Το ακίνητο έχει χρήση κατοικίας.
Η υποβολή των δικαιολογητικών συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και πλήρη, τα δικαιολογητικά γνήσια και ότι έχει λάβει γνώση των όρων του προγράμματος, τους οποίους αποδέχεται πλήρως. Οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσθετα δικαιολογητικά η να διερευνήσουν περαιτέρω την πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος.

Στεγαστικό δάνειο έως 150.000 ευρώ σε νέους έως 39 ετών - Όροι και κριτήρια
Το πρόγραμμα αφορά νέους από 25 έως 39 ετών, με ατομικό εισόδημα έως 16.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ. Για κάθε τέκνο, το ποσό αυξάνεται κατά 3.000 ευρώ.

Συγκεκριμένους περιορισμούς έχουν και τα υποψήφια προς αγορά σπίτια. Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 ετών και άνω και έως 150 τετραγωνικά. Δεν θα πρέπει να ανήκουν σε συγγενή τους, αλλά ούτε και οι ωφελούμενοι να διαθέτουν άλλο ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους.

Οι ωφελούμενοι θα είναι 10.000 νέοι ή νέα ζευγάρια 25-39 ετών.

Φθηνά στεγαστικά σε νέους: Το «μυστικό» για να πάρετε 150.000 ευρώ
Για τη λήψη του δανείου ισχύουν τραπεζικά κριτήρια. Ο χρόνος αποπληρωμής εξαρτάται από τη συμφωνία με την τράπεζα. Μπορεί να είναι 10, 20 ή 30 χρόνια.

Οι υποψήφιοι θα καλύπτουν από το δάνειο έως και το 90% της εμπορικής αξίας του σπιτιού με ανώτατο όριο τις 150.000 ευρώ, για αγορά πρώτης κατοικίας. Αυτό σημαίνει ότι ο δανειολήπτης θα πρέπει να συμμετάσχει και με ίδια κεφάλαια στο 10%.

Έτσι αν ο εκτιμητής της τράπεζας αξιολογήσει την εμπορική αξία του ακινήτου στις 150.000 ευρώ ο ωφελούμενος θα συμμετάσχει με 15.000 ευρώ από ίδια κεφάλαια. Αυτό είναι σημαντικό να το έχουν υπόψη τους οι δανειολήπτες.

Δείτε ολόκληρη την ΚΥΑ εδώ.
iEidiseis.gr