Evia Top: Ερωτήσεις της Καρύκα προς Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό

MY KTEO

Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023

Ερωτήσεις της Καρύκα προς Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό


Ερωτήσεις  της Καρύκα προς Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Σπανό και Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Στερεάς Ελλάδας κ. Κυρμανίδη.Θέματα:

1. Αίτηση θεραπείας του Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Καρύστου» για την ολική ανάκληση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) του έργου «Σταθμός αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών μπαταριών ισχύος 51,45 MW της εταιρίας «INTRA- S. ENERGY M.A.E.», στη θέση «ΣΠΑΤΑ» της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου και της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Ο Δήμος Καρύστου απέστειλε στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και στον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Στερεάς Ελλάδας, αίτημα ανάκλησης της ΑΕΠΟ περί αδειοδότησης εγκατάστασης συσσωρευτών ενέργειας στη θέση «Σπάτα» του Δήμου Καρύστου, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους κατατίθεται η εν λόγω αίτηση.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τον Δήμο Καρύστου, οι λόγοι αυτοί είναι η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου και σχετικών διατάξεων στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ και στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Στερεάς Ελλάδας, οι ελλείψεις στην περιβαλλοντική έκθεση, η ανυπαρξία άδειας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, η μη λήψη υπόψιν των συνοδών έργων, η έλλειψη γνωμοδοτήσεων των αρμοδίων αρχών και ανακριβείς γνωμοδοτήσεις, η μη αναφορά στις οριακές τιμές ρυπογόνων ουσιών, η μη εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου στο σύνολό του, η μη ύπαρξη άδειας επέμβασης σε δάσος και δασική έκταση, και η έκδοση ΑΕΠΟ κατά παράβαση Νόμου.

Προβληματισμό δε, δημιουργεί το γεγονός ότι ο Δήμος Καρύστου δεν ενημερώθηκε ποτέ αρμοδίως, ως είχε έννομο συμφέρον προς τούτο, καθώς το επίμαχο έργο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του, παρά μόνο μετά την έκδοση της συγκεκριμένης ΑΕΠΟ.

Σε συνέχεια αυτών, και όσων ετέθησαν στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας,

ερωτάσθε :

προτίθεσθε να σεβαστείτε την τελευταία απόφαση του Δήμου Καρύστου, η οποία κατατέθηκε στις 25 Ιανουαρίου στην γραμματεία του ΥΠΕΝ όπου αναφέρεται σαφώς ότι σε καμία περίπτωση δεν δέχεται ο Δήμος να μεταβληθεί η Νότια Καρυστία σε μπαταρία της χώρας και να ανακληθεί η αδειοδότηση που υπεγράφη χωρίς να υπάρχει νομικό πλαίσιο, χωρίς κανένα όφελος για τους κατοίκους του Δήμου Καρύστου, ενώ αντίθετα προσθέτει έναν ακόμη επιβαρυντικό παράγοντα για την υγεία και το φυσικό περιβάλλον πλέον των ήδη εγκατεστημένων 400 ανεμογεννητριών με όλα τα συνοδά τους έργα

καθώς και να εφαρμόσετε όσα περιλαμβάνονται στην αίτηση θεραπείας του Δήμου που απεστάλη στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και στον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Στερεάς Ελλάδας, για την ολική ανάκληση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) του έργου «Σταθμός αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών μπαταριών ισχύος 51,45 MW της εταιρίας «INTRA- S. ENERGY M.A.E. », στη θέση «ΣΠΑΤΑ» της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου και της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας;

Ποιες θα είναι οι κινήσεις σας εφεξής επί του θέματος;

*επισυνάπτονται η αίτηση θεραπείας του Δήμου Καρύστου που σας κοινοποιήθηκε την 7/3/2023, η απόφαση 35/2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρύστου αφορώσα την άσκηση αίτησης θεραπείας και τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου, καθώς και η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Στερεάς Ελλάδας.

2. Αιτιολογημένη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Φεβρουάριο 2023 για την προστασία της φύσης, με την οποία η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με το δίκαιο της ΕΕ κατά τον σχεδιασμό έργων αιολικών πάρκων.

Στις 15 Φεβρουαρίου 2023 δημοσιεύθηκαν στην σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι κυριότερες αποφάσεις της για τις παραβάσεις των κρατών- μελών της Ε.Ε.. Μέσα σε αυτές περιλαμβάνεται αιτιολογημένη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελλάδα INFR(2014)4073, η οποία αναφέρει επί λέξει τα εξής:

«Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2014)4073] λόγω μη συμμόρφωσής της με την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) κατά τον σχεδιασμό έργων αιολικών πάρκων. Σύμφωνα με την οδηγία, όλα τα σχέδια και τα έργα που είναι πιθανό να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε τόπους Natura 2000 πρέπει να υποβάλλονται σε δέουσα εκτίμηση των εν λόγω επιπτώσεων. Ωστόσο, το υφιστάμενο σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο ονομάζεται «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», είχε εγκριθεί χωρίς να έχει προηγουμένως διενεργηθεί τέτοια εκτίμηση. Αυτό σημαίνει ότι εγκρίνονται βάσει του σχεδίου έργα που δεν συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 υποδεικνύουν ότι είναι καίριας σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2014. Έκτοτε, το σχέδιο εξακολουθεί να μην έχει αναθεωρηθεί ή υποβληθεί στη δέουσα εκτίμηση, όπως απαιτείται από την οδηγία για τους οικοτόπους. Παρά την προσφορά τεχνικής υποστήριξης από την Επιτροπή, η διαδικασία αναθεώρησης του σχεδίου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Με αυτά τα δεδομένα και σε συνδυασμό με το από 27/1/2021 ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο «η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεσμεύεται να ενημερωθεί για το σύννομο των μέχρι τώρα εγκαταστάσεων σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και των εκάστοτε περιβαλλοντικών μελετών που έχουν κατατεθεί από τις δραστηριοποιούμενες εταιρίες. Καθώς και για το αν τηρείται η αρχή της αναλογικότητας μεταξύ εγκαταστάσεων και ωφελειών- χορηγιών των εταιριών προς τις τοπικές αρχές και κοινωνίες. Επίσης, εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος όπως εισηγηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή σχέδιο ολοκληρωμένης έκθεσης και πρότασης για την ενεργειακή κατάσταση στην Περιφέρεια, λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο αλλά και τις πολιτικές που διασφαλίζουν την «ενεργειακή δημοκρατία» και την αρχή της αναλογικότητας. Για τις ανάγκες της έκθεσης-πρότασης η Επιτροπή Περιβάλλοντος δύναται συνάψει συνεργασία με κατάλληλους επιστήμονες ή άλλους ειδικούς (νομικούς, περιβαλλοντολόγους κλπ), προς σύνταξη, από κοινού με την Υπηρεσία»,

καθώς και με το γεγονός ότι ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας έχει εξουσιοδοτηθεί όπως προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια που αφορά τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ στην Περιφέρειά μας,

ερωτάσθε ποιες είναι οι ενέργειές σας ώστε να συμμορφωθούμε με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να μην παραπεμφθεί η Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεδομένου ότι, εκτός από τα ήδη εγκατεστημένα αιολικά πάρκα σε περιοχές Natura μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρύστου, εγκαθίστανται 111 ανεμογεννήτριες της εταιρίας TERNA, στη δημοτική ενότητα Καφηρέα, σε διπλά προστατευόμενη περιοχή Natura, ενώ σχεδιάζονται και τρεις νέοι αιολικοί σταθμοί (στη φάση της διαβούλευσης) της εταιρίας DMX στην Δημοτική Ενότητα Μαρμαρίου και Καρύστου (θέσεις Λιαπούρθι, Πλάτανος, Δίστρατα).

Με εκτίμηση,

Άννα Καρύκα

Ανεξάρτητη περιφερειακή σύμβουλος Στ Ελλάδας